طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

سنگدلی ناشی از زیان های پرخوری

مصباح الشریعه
- در حدیثی که به امام صادق(ع) منسوب است - : بسیار خفتن، از نوشیدن بسیار، و بسیار نوشیدن از سیری فراوان، زاده می شود و این دو، انسان را نسبت به فرمانبری از خدا سنگین می کنند و دل را سخت تر از آن می کنند که تفکر و خضوع داشته باشد.
مصباح الشریعه
- در حدیثی که به امام صادق(ع) منسوب است -: برای دل مؤمن، هیچ چیزی زیانبارتر از پرخوری نیست و آن، دو چیز را پدید می آورد: سنگدلی و برانگیختگی شهوت.

آداب غذاخوردن

شستن دست ها

الامالی
- به نقل از هشام بن سالم، از امام صادق(ع) از پدرانش (علیهم السلام ) - : پیامبر خدا فرمود: هر کس از این خرسند می شود که خیر و برکت خانه اش بسیار باشد، در هنگام آورده شدن غذا وضو بسازد، و هر کس پیش و پس از غذا وضو بسازد، در گشایش روزی به سر برد و از هر بلایی در تن خویش، برکنار باشد.
هشام بن سالم گفت: امام صادق علیه السلام : به من فرمود: ای هشام بن سالم! مقصود از وضو در این جا، شستن دست ها پیش و پس از غذاست.
امام صادق علیه السلام : هر چیز را زیوری و زیور سفره، سبزی است.
الکافی
- به نقل از حنّان -: با امام صادق(ع) بر سر سفره ای نشسته بودم. ایشان دست به سوی سبزی دراز کرد، در حالی که من به دلیل بیماری ای که داشتم، از آن پرهیز نمودم.
امام به من رو کرد و فرمود: ای حنّان ! مگر نمی دانی نزد امیر مؤمنان (ع) هیچ طبقی آورده نمی شد، مگر این که سبزی هم داشت؟
گفتم: فدایت شوم! چرا؟
فرمود: زیرا دل های مؤمنان سبز است و به همانند خویش، میل دارد.