طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

ج - گرسنگی در روز قیامت

امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا، صدای آروغ مردی را شنید. فرمود: ای بنده خدا! آروغت را کوتاه کن، زیرا کسانی که در روز قیامت، بیشترین گرسنگی را می کشند، آنانی هستند که در دنیا سیرترین مردم بوده اند.

سنگدلی ناشی از زیان های پرخوری

مصباح الشریعه
- در حدیثی که به امام صادق(ع) منسوب است - : بسیار خفتن، از نوشیدن بسیار، و بسیار نوشیدن از سیری فراوان، زاده می شود و این دو، انسان را نسبت به فرمانبری از خدا سنگین می کنند و دل را سخت تر از آن می کنند که تفکر و خضوع داشته باشد.
مصباح الشریعه
- در حدیثی که به امام صادق(ع) منسوب است -: برای دل مؤمن، هیچ چیزی زیانبارتر از پرخوری نیست و آن، دو چیز را پدید می آورد: سنگدلی و برانگیختگی شهوت.

آداب غذاخوردن