طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

کاهش تندرستی

امام صادق علیه السلام : تباهی تن، در فراوانی خوراک است، تباهی کِشت در ارتکاب گناه، و تباهی شناخت، در واگذاردن صلوات بر برترین مردمان (یعنی پیامبر خدا (ص) ).

زیان های باطنی پرخوری

الف - کمی عبادت

المحاسن
- به نقل از حَفص به غیاث، از امام صادق(ع) - : ابلیس برای یحیی بن زکریا چهره آشکار ساخت و ناگاه یحیی دید که از هر چیزی بر او آویزه هایی است و از او پرسید: ای ابلیس! این آویزه ها چیست؟
گفت: اینها، هوسهایی است که آدمیزاده را بدانها گرفتار ساخته ام.
پرسید: آیا از این ها چیزی برای من هم هست؟
گفت: شاید (روزی) سیر شده باشی و در نتیجه، این سیری، تو را از نماز و یاد خدا، سنگین کرده باشد.
یحیی گفت: با خداوند، عهد می بندم که هرگز شکم خویش را از خوراک، پُر نکنم. ابلیس هم گفت: با خداوند، عهد می بندم که هرگز مسلمانی را اندرز ندهم!
امام صادق(ع)
سپس فرمود: ای حَفص! جعفر و خاندان جعفر را با خدا این عهد است که هیچ گاه شکم خویش را از خوراک، پر نکنند و جعفر و خاندان جعفر را با خدا این عهد است که هرگز برای دنیا کار نکنند.