طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

زیان های پرخوری

کاهش تندرستی

امام صادق علیه السلام : تباهی تن، در فراوانی خوراک است، تباهی کِشت در ارتکاب گناه، و تباهی شناخت، در واگذاردن صلوات بر برترین مردمان (یعنی پیامبر خدا (ص) ).

زیان های باطنی پرخوری