طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

نوشیدن سویق با روغن زیتون

امام صادق علیه السلام : نوشیدن (سویقی ) که با روغن زیتون فراهم آمده باشد، گوشت را می رویاند، استخوان را استحکام می بخشد، پوست را نازک می کند و بر توان جنسی می افزاید.

سنجد

امام صادق علیه السلام : سنجد، گوشتش گوشت می رویاند، هسته اش استخوان را رشد می دهد، پوستش پوست را می پرورد... رگ جذام را به کلی از میان می برد.

گیاه انیسون و گردو

امام صادق علیه السلام : چهار چیز چشم را جلا می دهد، سودمند است و هیچ زیانی ندارد.
درباره آنها از امام پرسیدند. فرمود: آویشن و نمک، وقتی باهم باشند، و انیسون و گردو، وقتی با هم باشند.
به آن حضرت گفتند: این چهار چیز وقتی با هم باشند، به چه کار می آیند؟ فرمود: نانخواه و گردو، بواسیر را می سوزانند، باد را دور می کنند و رنگ پوست را زیبا می سازند...