طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

آغاز کردن غذا با نمک

امام صادق علیه السلام : بر شما باد آن دو سفید: نان و نمک ... که ایمنی از جذام و پیسی و دیوانگی، در نمک است.

نوشیدن سویق با روغن زیتون

امام صادق علیه السلام : نوشیدن (سویقی ) که با روغن زیتون فراهم آمده باشد، گوشت را می رویاند، استخوان را استحکام می بخشد، پوست را نازک می کند و بر توان جنسی می افزاید.

سنجد

امام صادق علیه السلام : سنجد، گوشتش گوشت می رویاند، هسته اش استخوان را رشد می دهد، پوستش پوست را می پرورد... رگ جذام را به کلی از میان می برد.