طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

خضاب کردن

امام صادق علیه السلام : حنا کردن در پی نوره کشیدن، مایه ی ایمنی از جذام و پیسی است.

آغاز کردن غذا با نمک

امام صادق علیه السلام : بر شما باد آن دو سفید: نان و نمک ... که ایمنی از جذام و پیسی و دیوانگی، در نمک است.

نوشیدن سویق با روغن زیتون

امام صادق علیه السلام : نوشیدن (سویقی ) که با روغن زیتون فراهم آمده باشد، گوشت را می رویاند، استخوان را استحکام می بخشد، پوست را نازک می کند و بر توان جنسی می افزاید.