طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

ب - چرب کردن با روغن بنفشه

امام صادق علیه السلام : بنفشه، مهتر همه ی روغنهای شماست .
امام صادق علیه السلام : حکایت بنفشه در میان روغن ها، حکایت ما در میان مردم است.
امام صادق علیه السلام : برتری بنفشه بر دیگر روغن ها به سان برتری اسلام بر دیگر ادیان است. بنفشه، خوب روغنی است! درد را از سر و چشمان می برد.

ج - استفاده از روغن بان

امام صادق علیه السلام : خوب روغنی است روغن بان!
امام صادق علیه السلام : بان روغن مردانه است. چه خوب روغنی است بان! اما من از خَلوق خوشم می آید.

د - استفاده از خیری

امام صادق علیه السلام : از روغن بنفشه نام برد و آن را ستود و سپس فرمود -: خیری، نرم و لطیف است.