طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

خوردن انار پس از حجامت

مکارم الاخلاق
- به نقل از زید شحّام - : نزد امام صادق (ع) بودم که حجامتگری را طلبید پس به او فرمود: ابزارهای حجامت خود را بشوی و بیاویز.
آن گاه اناری طلبید و خورد. چون حجامت را به پایان برد، انار دیگری طلبید و خورد و فرمود: این صفرا را فرو می نشاند.

آنچه خون تازه تولید می کند

الف - باقلا

امام صادق علیه السلام : خوردن باقلا، استخوان های ساق را تراکم درونی می دهد، توان مغز را افزون می سازد و خون تازه تولید می کند.