طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

سودمند برای درمان بیماری های خون

امام صادق علیه السلام : هنگامی که خون کسی از خدمتگزارانش جوش می آمد، به وی می فرمود: - قدری سویق عدس بخور؛ چرا که جوشش خون را آرام می کند و حرارت بدن را فرو می نشاند.
امام صادق علیه السلام : بر شما باد کاهو؛ چرا که خون را تصفیه می کند.

خوردن انار پس از حجامت

مکارم الاخلاق
- به نقل از زید شحّام - : نزد امام صادق (ع) بودم که حجامتگری را طلبید پس به او فرمود: ابزارهای حجامت خود را بشوی و بیاویز.
آن گاه اناری طلبید و خورد. چون حجامت را به پایان برد، انار دیگری طلبید و خورد و فرمود: این صفرا را فرو می نشاند.

آنچه خون تازه تولید می کند