طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

حوک

امام صادق علیه السلام : حوک، سبزی پیامبران است. بدانید که در آن هشت ویژگی است: هضم کنند است، گرفتگی عروق و مجاری را می گشاید، آروغ را خوشبو می سازد، دهان را بوی خوش می بخشد، اشتها آور است و درد را از (بدن) بیرون، می کشد.

نشانه های بیماری های خون

امام صادق علیه السلام : خون و جوش آمدنش، سه نشانه دارد: جوشی که از اندام بر آید، خارش و حرکت جنبندگان.

سودمند برای درمان بیماری های خون

امام صادق علیه السلام : هنگامی که خون کسی از خدمتگزارانش جوش می آمد، به وی می فرمود: - قدری سویق عدس بخور؛ چرا که جوشش خون را آرام می کند و حرارت بدن را فرو می نشاند.
امام صادق علیه السلام : بر شما باد کاهو؛ چرا که خون را تصفیه می کند.