طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

برنج

امام صادق علیه السلام : برنج، خوب خوراکی است! روده ها را فراخ می کند و بواسیر را ریشه کن می سازد. ما بر مردم عراق غبطه می خوریم که برنج و خرما خرک می خورند. این دو، روده ها را فراخ می کنند و بواسیر را ریشه کن می سازند.

سنجد

امام صادق علیه السلام : سنجد... کلیه ها را گرم می کند، معده را پاک می سازد و مایه ی ایمنی از بواسیر و تنگدستی است.

طهارت گرفتن با آب سرد

امام صادق علیه السلام : طهارت گرفتن با آب سرد، بواسیر را از میان می برد.