طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

مفید برای درمان بواسیر

الکافی - به نقل از فرات بن اَحنَف - از امام صادق(ع) درباره ی تره پرسیدند. فرمود: آن را بخور؛ چرا که در آن، چهار ویژگی است: بوی بد دهان را خوش می سازد؛ بادها را (از بدن) می راند؛ بواسیر را ریشه کن می کند، و برای کسی که بر (خوردن) آن مداومت ورزد، مایه ی ایمنی از جذام است.

زردک

امام صادق علیه السلام : زردک، مایه ی ایمنی از قولنج و بواسیر و توان نزدیکی را تقویت می کند.

برنج

امام صادق علیه السلام : برنج، خوب خوراکی است! روده ها را فراخ می کند و بواسیر را ریشه کن می سازد. ما بر مردم عراق غبطه می خوریم که برنج و خرما خرک می خورند. این دو، روده ها را فراخ می کنند و بواسیر را ریشه کن می سازند.