طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

نان برنج

امام صادق علیه السلام : به کسی که شکم درد دارد، نان برنج بدهید، چرا که هیچ چیز، سودمندتر از آن به شکم چنین بیماری در نیامده است. آن، معده را پاک می کند و درد را به کلی از بدن بیرون می کشد.

آرد گاوَرس

الکافی - به نقل از عبدالرحمان بن کثیر -: در مدینه بیمار شدم و به اسهال، گرفتار آمدم. امام صادق(ع) برایم گاوَرس نسخه کرد و مرا فرمود که آرد گاورس بگیرم و با آب زیره بخورم. این کار را کردم و اسهالم متوقف شد و بهبود یافتم.

مفید برای درمان بواسیر

الکافی - به نقل از فرات بن اَحنَف - از امام صادق(ع) درباره ی تره پرسیدند. فرمود: آن را بخور؛ چرا که در آن، چهار ویژگی است: بوی بد دهان را خوش می سازد؛ بادها را (از بدن) می راند؛ بواسیر را ریشه کن می کند، و برای کسی که بر (خوردن) آن مداومت ورزد، مایه ی ایمنی از جذام است.