طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

آرد برنج

المحاسن
- به نقل از محمد بن مروان -: نزد امام صادق(ع) بودم. ایشان شکم درد(اسهال) سختی داشت. شامگاهان، در حالی که بسیار بر حال ایشان نگران بودم، از نزد وی رفتم. فردا روز، نزد ایشان بازگشتم و دیدم دردی که داشته، فرو نشسته است. گفتم: فدایت شوم! شامگاه دیروز که از تو جدا شدم، آن چنان بیمار بودی؟!
فرمود: گفتم قدری برنج آوردند، شستند، خشک کردند و آسیاب کردند. سپس از آن دارویی (سفوفی) ساختم (و خوردم) و شکمم، بند آمد.
الکافی
- به نقل از خالد بن نجیح -: از شکم درد، نزد امام صادق(ع) اظهار ناراحتی کردم. به من فرمود: قدری برنج بگیر، آن را بشوی و در سایه، خشک کن. سپس آن را آسیاب کن و در هر صبحگاه، به اندازه یک کف دست از آن بردار.
اسحاق جریری بدین حدیث افزوده است: آن را در آبی به وزن یک اوقیه بجوشان و آن گاه بخور.
امام صادق علیه السلام : سخت بیمار شدم و در ابن بیماری به شکم درد گرفتار آمدم و تنم تحلیل رفت. گفتم که قدری برنج در آب جوشاندند و از آن آشی ساخته شد و من، از آن استفاده می کردم. پس (نیروی) تنم به من برگشت.

نان برنج

امام صادق علیه السلام : به کسی که شکم درد دارد، نان برنج بدهید، چرا که هیچ چیز، سودمندتر از آن به شکم چنین بیماری در نیامده است. آن، معده را پاک می کند و درد را به کلی از بدن بیرون می کشد.

آرد گاوَرس

الکافی - به نقل از عبدالرحمان بن کثیر -: در مدینه بیمار شدم و به اسهال، گرفتار آمدم. امام صادق(ع) برایم گاوَرس نسخه کرد و مرا فرمود که آرد گاورس بگیرم و با آب زیره بخورم. این کار را کردم و اسهالم متوقف شد و بهبود یافتم.