طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

شستن سر با خَطمی

امام صادق علیه السلام : شستن سر با خطمی، مایه ی ایمنی از سردرد است.

نوشیدن آب نیم گرم (وِلَرم)

امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا به هنگام افطار، با حلوایی آغاز می کرد و بدان، روزه می گشود. اگر حلوا نمی یافت، با شکرینه ای دیگر یا چند دانه خرما؛ و اگر نیز یافت نمی شد، با آب نیم گرم. آن گاه می فرمود: این معده و جگر را پاک می کند و... و سردرد را از میان می بَرَد.

مالیدن روغن بنفشه

امام صادق علیه السلام : چه خوب روغنی است روغن بنفشه! درد را از سر و چشمان می بَرَد. آن را به خود بمالید.