طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

سرکه

امام صادق علیه السلام : ما با سرکه آغاز می کنیم، چنان که شما با نمک آغاز می کنید؛ چرا که سرکه، عقل را استحکام می بخشد.

سرکه ی شراب

امام صادق علیه السلام : سرکه ی شراب، لثه را تقویت می کند، جنبندگان (انگل ها و باکتری های مضر) شکم را می کُشد و عقل را استحکام می بخشد.

گوشت

امام صادق علیه السلام : گوشت، گوشت می رویانَد و بر عقل می افزاید؛ و هر کس آن را چند روز واگذارد، عقلش تباه شود.