طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

روغن مالیدن

امام صادق علیه السلام : روغن بنفشه، مغز را نیرو می بخشد.

سرکه

امام صادق علیه السلام : ما با سرکه آغاز می کنیم، چنان که شما با نمک آغاز می کنید؛ چرا که سرکه، عقل را استحکام می بخشد.

سرکه ی شراب

امام صادق علیه السلام : سرکه ی شراب، لثه را تقویت می کند، جنبندگان (انگل ها و باکتری های مضر) شکم را می کُشد و عقل را استحکام می بخشد.