طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

عوامل استحکام و توانمندی عقل و مغز

الف - باقلا

امام صادق علیه السلام : خوردن باقلا، استخوان های ساق را تراکم درونی می دهد، توان مغز را افزون می سازد و خون تازه تولید می کند.

روغن مالیدن

امام صادق علیه السلام : روغن بنفشه، مغز را نیرو می بخشد.