طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

حوک

امام صادق علیه السلام : حوک (/بادروج) سبزی پیامبران است. بدان که در آن، هشت ویژگی است: هضم کننده است؛ گرفتگی های عروق و مجاری را می گشاید؛ آروغ را خوش بو می سازد؛ دهان را بوی خوش می بخشد؛ غذا را دوست داشتنی می سازد؛ درد و بیماری را از درون بدن، بیرون می کشد؛ و امانِ انسان از جذام است؛ (و) چون در درون انسان جای گیرد، همه ی بیماری ها را فرو می نشاند.

و - شام خوردن

امام صادق علیه السلام : شام را وامگذار، هر چند به سه لقمه ی نان و نمک باشد. هر کس یک شب شام را واگذارد، یک رگ در بدن وی می میرد و این رگ هرگز زنده نمی شود.

مغز و اعصاب