طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

تلبینه

امام صادق علیه السلام : تلبینه، دل اندوهگین را جلا می بخشد، چنان که انگشتان، عرق را از پیشانی می زدایند. (تلبینه نوعی آش است که از سبوس و شیره عسل، تهیه می شود).

برای سلامتی رگ ها

بادنجان

امام صادق علیه السلام : در هنگام خرماچینی، فراوان بادنجان (/بادمجان ) بخورید؛ چرا که شفای هر درد است، بر روشنیِ چهره می افزاید، رگ ها را نرم می کند و آب کمر (نیروی جنسی) را افزون می سازد.