طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

اشاره به حکمت نهفته در دستگاه قلب

امام صادق(ع)-
خطاب به طبیب هندی -: قلب، به شکل دانه ی صنوبر است؛ زیرا وارونه است و یک سرِ قلب باریک قرار داده شده است تا لا به لای ریه برود و با سردی آن، خودش را خُنک کند، مبادا مغز از گرمای آن بسوزد.
امام صادق(ع)-
خطاب به مفضّل بن عمر -: ای مفضّل! اکنون، قلب را برایت وصف می کنم: بدان که در آن سوراخ هایی است، سوداده شده به سمت سوراخ هایی که در ریه است، و همین هاست که قلب را خُنک می کند، به گونه ای که اگر این سوراخ ها با همدیگر تفاوت می یافتند و رو به روی هم نبودند، خُنکا به قلب نمی رسید و انسان می مُرد. اکنون آیا صاحبِ اندیشه و تأمل، روا می داند که بگوید چنین پدیده ای، به اهمال پدید آمده است، و در درون خویش، گواهی نیابد که او را از این پندار، باز بدارند؟
امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا، در هر روز، سیصد و شصت بار، به شمار رگ های بدن، خداوند را سپاس می گفت و می فرمود: پروردگار جهانیان را به فراوانی و در هر حال، سپاس!
امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا فرموده است: در بدن آدمیزاد، سیصد و شصت رگ است: صد و هشتاد تای آن متحرّک، و صد و هشتاد تای دیگر، ساکن اند. اگر رگ های متحرک، ساکن بودند، انسان نمی خفت، و اگر آن رگ های ساکن، متحرک بودند نیز انسان نمی خفت. پیامبر خدا، هر روز صبح، سیصد و شصت بار می گفت: خداوندِ جهانیان را به فراوانی و در هر حال، سپاس! و شامگاهان نیز چنین می گفت.

برای سلامت قلب و تقویت آن

سیب

امام صادق علیه السلام : اگر مردم می دانستند در سیب چیست، بیمارانشان را جز به آن درمان نمی کردند. بدانید که سیب، بویژه، سودمندترین چیز برای قلب و مایه ی شست و شوی آن است.