طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

پاداش عیادت

امام صادق علیه السلام : هر مؤمنی که مؤمنی دیگر را در هنگام بیماری اش برای خداوند (عزوجل) عیادت کند، خداوند، فرشته ای از فرشتگان عیادت کننده را با او می گمارد که در قبرش از وی عیادت نماید و تا روز قیامت برای وی آمرزش بطلبد.
امام صادق علیه السلام : هر مؤمنی که مؤمن بیمار دیگری را در زمان بیماری اش به هنگام صبح عیادت کند، هفتاد هزار فرشته، او را همراهی کنند و چون (در نزد) بنشیند، رحمت، او را در میان می گیرد و فرشتگان برای او از خداوند (عزوجل) آمرزش طلبند تا زمانی که شامگاه فرا رسد؛ و اگر هم او را شامگاهان عیادت کند، او را پاداشی همانند باشد تا زمانی که شب را به صبح برساند.
امام صادق علیه السلام : هر کس بیماری از مسلمانان را عیادت کند، خداوند برای همیشه، هفتاد هزار فرشته را با او می گمارد که به خانه ی او در می آیند و در آن تا روز قیامت، تسبیح و تقدیس خداوند و لا اله الا الله و اللّه اکبر می گویند و نیمی از نماز آنان برای عیادت کننده بیمار است.
الکافی
- به نقل از عبداللّه بن سنان، از امام صادق(ع) -: بایسته بیمار شما، برادران خویش را از بیماری خود، آگاه سازد تا آنان، به عیادت وی بروند و هم او به سبب کار آنان، پاداشی یابد و هم آنان در برابر آنچه برای او کرده اند، پاداش بگیرند.
در این هنگام گفته شد: آری (می فهمیم که) آنان با رفتن به عیادت بیمار، پاداش می گیرند؛ امّا او چگونه به سبب کار آنان پاداش می یابد؟
فرمود: به این سبب که واسطه ی کسب حَسَنات از سوی آنان شده است، به سبب آنان پاداش می یابد و بدین واسطه، برای او ده حسنه نوشته می شود، ده مرتبه مقامش بالاتر برده می شود و بدین وسیله، ده گناه از او محو می گردد.

آداب عیادت

هدیه دادن به بیمار

الکافی
- به نقل از یکی از وابستگان امام صادق (ع) -: یکی از وابستگان امام صادق(ع) بیمار شد و ما که شماری از وابستگان او بودیم، روانه ی عیادت آن بیمار شدیم. در میانه ی راه، امام صادق(ع) با ما رویارو شد و پرسید: آهنگ کجا دارید؟.
گفتیم: آهنگ فلان کس داریم تا از او عیادت کنیم.
فرمود: بِایستید.
ما ایستادیم. پس فرمود: آیا سیب، بِه، یا قطعه ای عود به همراه دارید؟.
گفتیم: هیچ یک از این چیزها را همراه نداریم .
فرمود: آیا نمی دانید که بیمار از آنچه نزد وی می برند، احساس آرامش می کند؟.
امام صادق علیه السلام : هر کس بیماری را برای خدا عیادت کند، آن بیمار برای عیادت کننده، از خدا چیزی نخواهد مگر آن که خداوند دعایش را استجابت کند.
امام صادق علیه السلام : در عیادت، آن کس از شما بیشترین پاداش را می برد که کمتر از همه بنشیند.
امام صادق علیه السلام : در کمتر از سه روز، عیادتی نیست و آنگاه که عیادت لازم شود، یک روز در میان باشد. اگر هم بیماری به درازا انجامد، بیمار به کسانش واگذارده می شود.