طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

دعا کردن

امام صادق(ع)-
دعای ایشان به هنگام بیماری -: خداوندا! تو خود کسانی را سرزنش کردی و فرمودی: بگو کسانی را که به جای خداوند به خدایی می پنداشته اید، فرا خوانید تا ببینید که نه نمی توانند سختی ای از شما بگشایند، و نه شما را به حالتی دیگر در آورند. پس ای آن که هیچ کس جز او نتواند سختی ای از من بگشاید و مرا به حالتی دیگر ببرد! بر محمد و خاندانش درود فرست، و سختی را از من بگشای و آن را به سوی کسانی ببر که در کنار تو - که خدایی جز تو نیست - خدایی دیگر را می خوانند.

پادش پرستاری

امام صادق(ع)-
در تفسیر واژه احسان در این سخن خداوند در سوره ی یوسف که فرمود: ما را از تأویل آن آگاه کن که تو را از نیکو کاران می بینم -: یوسف، از بیماران، پرستاری می کرد.

آداب پرستاری

امام صادق علیه السلام : طایفه ای از دزدان را که دلیل بر ضدّشان اقامه شده بود و اقرار کرده بودند، نزد امیر مؤمنان آوردند. پس دستان آنان را برید و سپس فرمود: ای قنبر! آنان را نزد خود ببر، زخم هایشان را درمان ساز و به نیکی از آنان پرستاری کن.