طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

دکتر محمد دریایی‏

سپاسگزاری

الکافی
- به نقل از عرزمی، از پدرش، از امام صادق(ع)-: هرکسی شبی بیمار باشد و این بیماری را به جان بپذیرد و سپاس آن را به درگاه خداوند بگزارد، آن شب برایش همانند عبادت شصت سال است.
از امام (ع) پرسیدم: پذیرفتن بیماری چیست؟
فرمود: بر آن شکیبایی کند، دیگران را از آنچه در این شب بر او گذشته است خبر ندهد، و چون شب را به صبح آورد، خداوند را بر آنچه بوده است سپاس گوید.

صدقه دادن

امام صادق علیه السلام : مستحب است بیمار به دست خود، صدقه ای به سائل بدهد و از او بخواهد برای وی دعا کند.

دعا کردن

امام صادق(ع)-
دعای ایشان به هنگام بیماری -: خداوندا! تو خود کسانی را سرزنش کردی و فرمودی: بگو کسانی را که به جای خداوند به خدایی می پنداشته اید، فرا خوانید تا ببینید که نه نمی توانند سختی ای از شما بگشایند، و نه شما را به حالتی دیگر در آورند. پس ای آن که هیچ کس جز او نتواند سختی ای از من بگشاید و مرا به حالتی دیگر ببرد! بر محمد و خاندانش درود فرست، و سختی را از من بگشای و آن را به سوی کسانی ببر که در کنار تو - که خدایی جز تو نیست - خدایی دیگر را می خوانند.