طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

پاداش دوران تندرستی

امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا، سرِ خود را به سوی آسمان بلند کرد و لبخند زد و پرسیدند: ای پیامبر خدا! دیدیم سرِ خویش را به سوی آسمان بلند کردی و لبخند زدی.
فرمود: آری ! از دو فرشته در شگفت شدم که از آسمان به زمین آمدند و بنده ی مؤمن درستکاری را در جای نماز خویش که همواره در آن نماز می گزارد، جستند تا برای وی، عمل آن شب و روزش را بنویسند؛ امّا وی را در مصلای خویش نیافتند. پس به آسمان بازگشتند و گفتند: پروردگارا! فلان بنده ی مؤمنت را در مکان نمازش جستیم تا برای وی عملش را در آن روز و شب بنویسیم، ولی آن جا به او دست نیافتیم و او را در بندِ (بیماری) تو دیدیم. پس خداوند (عزوجل) (به آنان ) فرمود: تا زمانی که بنده ام در بندِ من است؛ برای او در هر شب و روز همانند آنچه در دوران تندرستی اش انجام می داده است، بنویسید؛ چه بر من است هنگامی که او را از آنچه در دوران تندرستی انجام می داده، بازداشته ام، برای وی پاداش همان را بنویسم.
امام صادق علیه السلام : چون در هر شامگاه، دو فرشته ی بنده ی بیمار به آسمان می روند، پروردگار - تبارک و تعالی - می پرسد: برای بنده ام در بیماری اش چه نوشته اید؟.
می گویند: نالیدن .
پس خداوند می فرماید: با بنده ی خویش، انصاف روا نداشته ام اگر او را در بازداشتی از بازداشت های خود بدارم آن گاه، مانع نالیدن او شوم.
پس (به فرشتگان ) می فرماید: برای بنده ام، همانند آن کارهای نیکی را که در دوران تندرستی اش می نوشتید و هیچ گناهی بر او ننویسید تا هنگامی که وی را از بازداشت خویش، آزاد کنم؛ چرا که او اکنون، در زندانی از زندان های من است.

وظایف بیماران: پنهان داشتن بیماری

الکافی
- به نقل از ابن ابی عمیر، از یکی از یاران امام صادق(ع) -: امام صادق(ع) فرمود: هر کس سه روز بیمار باشد و آن را پنهان کند و هیچ کس را از آن آگاه نسازد، خداوند برای او گوشتی بهتر از آن گوشت (که در بیماری از دست رفته است )، خونی بهتر از خونش، پوستی بهتر از پوست وی و مویی بهتر از موی وی، جایگزین می کند.
پرسیدم: فدایت شوم ! چگونه جایگزین می سازد؟
فرمود: برای او گوشت، خون، پوست و مویی را جایگزین می کند که با آنها گناه نکرده است.

شکیبایی

امام صادق(ع)-
هنگامی که از ایشان درباره ی تعریف شِکوه از سوی بیمار پرسیده شد -: گاه شخص می گوید: امروز تب دارم و دیشب، بیدار ماندم این سخن او راست است و شِکوه نیست. شِکوه تنها آن است که بگوید: به چیزی مبتلا شدم که هیچ کس، بدان گرفتار نیامده است؛ و بگوید: چیزی دامنگیرم شده که دامنگیر هیچ کس نشده است؛ امّا شِکوه آن نیست که بگوید: دیشب بیدار بودم و امروز تب دارم، یا سخنی دیگر از این قبیل.