طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

تأدیب

امام صادق علیه السلام : اگر بنا بود هیچ درد و رنجی به انسان نرسد، به کدامین وسیله از زشتی ها دامن در می کشید و در برابر خداوند، فروتنی می کرد و با مردم، مهربانی می ورزید؟ آیا نمی بینی انسان، آن هنگام که دردی دامنگیرش می شود، فروتن می شود، و سرِ تسلیم فرود می آورد و بر درگاه پروردگار خویش، عافیت می جوید و دست به صدقه می گشاید؟
امام صادق(ع)-
در دعای خویش آن هنگام که بیمار شده بود -: خداوندا! این را نه (نشان ) غضب، بلکه (مایه ی) ادب قرار ده.

پاداش

امام باقر (ع) یا
امام صادق علیه السلام : بیداری یک شب به علت بیماری یا درد برتر و پُر پاداش تر از عبادت یک سال است.

پاداش دوران تندرستی

امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا، سرِ خود را به سوی آسمان بلند کرد و لبخند زد و پرسیدند: ای پیامبر خدا! دیدیم سرِ خویش را به سوی آسمان بلند کردی و لبخند زدی.
فرمود: آری ! از دو فرشته در شگفت شدم که از آسمان به زمین آمدند و بنده ی مؤمن درستکاری را در جای نماز خویش که همواره در آن نماز می گزارد، جستند تا برای وی، عمل آن شب و روزش را بنویسند؛ امّا وی را در مصلای خویش نیافتند. پس به آسمان بازگشتند و گفتند: پروردگارا! فلان بنده ی مؤمنت را در مکان نمازش جستیم تا برای وی عملش را در آن روز و شب بنویسیم، ولی آن جا به او دست نیافتیم و او را در بندِ (بیماری) تو دیدیم. پس خداوند (عزوجل) (به آنان ) فرمود: تا زمانی که بنده ام در بندِ من است؛ برای او در هر شب و روز همانند آنچه در دوران تندرستی اش انجام می داده است، بنویسید؛ چه بر من است هنگامی که او را از آنچه در دوران تندرستی انجام می داده، بازداشته ام، برای وی پاداش همان را بنویسم.
امام صادق علیه السلام : چون در هر شامگاه، دو فرشته ی بنده ی بیمار به آسمان می روند، پروردگار - تبارک و تعالی - می پرسد: برای بنده ام در بیماری اش چه نوشته اید؟.
می گویند: نالیدن .
پس خداوند می فرماید: با بنده ی خویش، انصاف روا نداشته ام اگر او را در بازداشتی از بازداشت های خود بدارم آن گاه، مانع نالیدن او شوم.
پس (به فرشتگان ) می فرماید: برای بنده ام، همانند آن کارهای نیکی را که در دوران تندرستی اش می نوشتید و هیچ گناهی بر او ننویسید تا هنگامی که وی را از بازداشت خویش، آزاد کنم؛ چرا که او اکنون، در زندانی از زندان های من است.