طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

منافع بیماری

تأدیب

امام صادق علیه السلام : اگر بنا بود هیچ درد و رنجی به انسان نرسد، به کدامین وسیله از زشتی ها دامن در می کشید و در برابر خداوند، فروتنی می کرد و با مردم، مهربانی می ورزید؟ آیا نمی بینی انسان، آن هنگام که دردی دامنگیرش می شود، فروتن می شود، و سرِ تسلیم فرود می آورد و بر درگاه پروردگار خویش، عافیت می جوید و دست به صدقه می گشاید؟
امام صادق(ع)-
در دعای خویش آن هنگام که بیمار شده بود -: خداوندا! این را نه (نشان ) غضب، بلکه (مایه ی) ادب قرار ده.

پاداش

امام باقر (ع) یا
امام صادق علیه السلام : بیداری یک شب به علت بیماری یا درد برتر و پُر پاداش تر از عبادت یک سال است.