طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

نقش کفش در سلامت

امام صادق علیه السلام : عادت به پوشیدن کفش، از مرگ های بد، جلوگیری می کند.
امام صادق(ع)-
هنگامی که به یکی از اصحاب خود نگریست که کفش سیاه داشت -: تو را کفش مِشکی به چه کار؟! آیا نمی دانی که این کفش به چشم زیان می رساند، آلتِ مردانگی را سست می کند، از دیگر انواع، گران تر است و هیچ کس آن را نمی پوشد، مگر این که با آن، احساس نخوت می کند؟!

نهی از درمان به چشمه های آب گرم و آب های تلخ

امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا، از درمان با چشمه های آب گرم، نهی فرموده است، و آنها، چشمه هایی از آب گرم در کوهستانهاست که بوی گوگرد دارد.
امام صادق علیه السلام : پدرم خوش نداشت به آب تلخ و آب گوگرددار، درمان کند. او می فرمود: نوح، آن هنگام که توفان به پا شده بود، آب ها را فراخواند و همه ی آنها به او پاسخ دادند، مگر آب های تلخ و آب های گوگرد دار. پس، این آب ها را نفرین کرد.

حکمت بیماری

تردیدی وجود ندارد که در نظام هستی، هیچ پدیده ای بی حکمت نیست، هر چند این حکمت بر ما پوشیده مانده باشد. امام صادق(ع) درباره حکمت بیماری فرموده است:
بیماری بر چند گونه است: بیماری آزمون، بیماری کیفر و بیماری ای که علت مرگ قرار داده شده است.
امام صادق(ع) در این سخن، سه حکمت برای بیماری ذکر کرده و این هر سه بر دانش طب، ناشناخته است.