طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

خاصیت های بوی خوش

امام صادق علیه السلام : بوی خوش، عقل را استوار می کند و بر توان جنسی می افزاید.
امام صادق علیه السلام : هر کس در آغاز روز بوی خوش استعمال کند، تا شب، عقلش او را همراهی می کند.
امام صادق علیه السلام : هر کس در حالی که روزه است، در آغاز روز، خوش بوکننده ای به کار ببرد، عقل خویش را از کف ندهد.

نقش کفش در سلامت

امام صادق علیه السلام : عادت به پوشیدن کفش، از مرگ های بد، جلوگیری می کند.
امام صادق(ع)-
هنگامی که به یکی از اصحاب خود نگریست که کفش سیاه داشت -: تو را کفش مِشکی به چه کار؟! آیا نمی دانی که این کفش به چشم زیان می رساند، آلتِ مردانگی را سست می کند، از دیگر انواع، گران تر است و هیچ کس آن را نمی پوشد، مگر این که با آن، احساس نخوت می کند؟!

نهی از درمان به چشمه های آب گرم و آب های تلخ

امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا، از درمان با چشمه های آب گرم، نهی فرموده است، و آنها، چشمه هایی از آب گرم در کوهستانهاست که بوی گوگرد دارد.
امام صادق علیه السلام : پدرم خوش نداشت به آب تلخ و آب گوگرددار، درمان کند. او می فرمود: نوح، آن هنگام که توفان به پا شده بود، آب ها را فراخواند و همه ی آنها به او پاسخ دادند، مگر آب های تلخ و آب های گوگرد دار. پس، این آب ها را نفرین کرد.