طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

دکتر محمد دریایی‏

موجبات پیری زودرس

امام صادق علیه السلام : دست هایتان را پیش و پس از غذا خوردن بشویید، که فقر را می بَرَد و بر عمر می افزاید.
امام صادق علیه السلام : چهار چیز (انسان را) پیش از فرا رسیدن هنگام پیری پیر می کند: خوردن گوشت خشک شده، نشستن بر جای مرطوب، بالا رفتن بر پلکان و آمیزش با پیرزنان.

عوامل فرسودگی بدن

امام صادق علیه السلام : سه چیز، بدن را فرسوده می کند و شاید هم (فرد را) بکُشد: حمام رفتن با شکم پُر، آمیزش کردن با شکم پُر، و همبستری با پیرزنان.
امام صادق علیه السلام : دو چیزِ مناسب اند که به هیچ درون نادرستی در نیایند، مگر این که آن را به درستی آورند، و دو چیز نامناسب اند که به هیچ درون سالمی درنیایند، مگر این که آن را نادرست (و ناسالم) کنند. آن دو چیز مناسب، عبارت اند از: انار و آب نیم گرم؛ و آن دو چیز نامناسب نیز عبارت اند از: پنیر و گوشت خشک شده.

خاصیت های بوی خوش

امام صادق علیه السلام : بوی خوش، عقل را استوار می کند و بر توان جنسی می افزاید.
امام صادق علیه السلام : هر کس در آغاز روز بوی خوش استعمال کند، تا شب، عقلش او را همراهی می کند.
امام صادق علیه السلام : هر کس در حالی که روزه است، در آغاز روز، خوش بوکننده ای به کار ببرد، عقل خویش را از کف ندهد.