طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

عوامل شادابی و نشاط

امام صادق علیه السلام : هر کس کفش زرد بپوشد، تا هنگامی که آن را کهنه کند، در شادمانی است.
امام صادق علیه السلام : سه چیز چاق می کند و سه چیز دیگر، لاغر می کند: آنچه چاق می کند، عبارت است از: پیوسته حمام کردن، استنشاق بوی خوش، پوشیدن جامه ی نرم... .
الکافی
- به نقل از احمد بن محمد بن خالد، از یکی از یارانش -: امام صادق (ع) فرمود: سه چیز است که خوردنی است که خوردنی نیست ولی چاق می کند؛ سه چیز است که خوردنی است ولی لاغر می کند؛ دو چیز است که برای هر چیزی سودمند است و برای هر چیز، ضرر ندارد، و دو چیز است که از هر جهت، زیان دارد و برای هیچ چیز فایده ندارد. امّا آن سه چیز که خوراکی نیست و چاق می کند عبارت اند از: پوشیدن زیرپوش کتان، بوی خوش، و نوره کشیدن. آن سه چیز که خوردنی است و لاغر می کند، عبارت اند از گوشت خشک شده، پنیر و خرمای تازه به بار نشسته (و در حدیثی دیگر آمده است: گوشت راسته ی شتر و لِرد روغن ). آن دو چیزی هم که برای هر چیزی سودمند است و برای هیچ چیز ضرر ندارد، عبارت اند از: آب نیمْ گرم و انار. و آن دو چیزی هم که برای هر چیز زیان دارند و برای هیچ چیز مفید نیستند، عبارت اند از: گوشت خشک شده و پنیر.
(راوی می گوید:) گفتم فدایت شوم! آن جا گفتی لاغر می کنند و این جا می گویی زیان می رسانند؟!
فرمود: آیا نمی دانی که لاغری، خود از (مصداق های) زیان دیدگی است؟!
امام صادق علیه السلام : تعویذ (نشاط و شادی)، در ده چیز است: قدم زدن، سواری، در آب غوطه خوردن، به سبزه نگریستن، خوردن و آشامیدن، به زن خوش سیما نگاه کردن، آمیزش جنسی، مسواک زدن، سر را با خَطمی در حمّام و جز آن شستن، و با مردم هم سخن شدن.
امام صادق علیه السلام : دست هایتان را پیش و پس از غذا خوردن بشویید، که فقر را می بَرَد و بر عمر می افزاید.

عوامل طول عمر

موجبات پیری زودرس

امام صادق علیه السلام : دست هایتان را پیش و پس از غذا خوردن بشویید، که فقر را می بَرَد و بر عمر می افزاید.
امام صادق علیه السلام : چهار چیز (انسان را) پیش از فرا رسیدن هنگام پیری پیر می کند: خوردن گوشت خشک شده، نشستن بر جای مرطوب، بالا رفتن بر پلکان و آمیزش با پیرزنان.