طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

مسئول نبودن ماهر و امین

امام باقر (ع) یا
امام صادق علیه السلام : قابله، امین محسوب می شوند.

جائز بودن درمان به شرط شناخت بیماری، با وجود احتمال مرگ

الکافی
- به نقل از اسماعیل بن حسن که پیشه ی طبابت داشت -: به امام صادق(ع) گفتم: من مردی از عرب هستم و به طبابت، آگاهی ای دارم. طبّ من طبّی عربی است و بر این کار خویش، مزدی نمی گیرم.
فرمود: اشکالی ندارد.
گفتم: ما دُمَل ها و غدّه ها را نیشتر می زنیم و با آتش، داغ می نهیم.
فرمود: اشکالی ندارد.
گفتم: و این زهرهای اسمحیقون و غاریقون را به مردم می خورانیم.
فرمود: اشکالی ندارد.
گفتم: شاید شخص بمیرد.
فرمود: هر چند بمیرد.
الکافی
- به نقل از یونس بن یعقوب -: به امام صادق(ع) گفتم: کسی دارویی می نوشد یا رگ می زند، شاید که بدین کار، سود برد و شاید هم این کار، او را بکشد. (حکم چیست )؟
فرمود: بزند و بنوشد.
طب الائمه (علیهم السلام)
- به نقل از یونس بن یعقوب -: از امام صادق (ع) در این باره پرسیدم که کسی دارویی می نوشد. شاید این دارو او را بکشد و شاید هم از آن به سلامت مانَد، ولی بیشتر سالم می ماند. (حکم چیست )؟
امام (ع) فرمود: خداوند، درد را فرو فرستاده و شفا را هم فرو فرستاده است. خداوند، هیچ دردی را نیافریده، مگر این که برایش درمانی نیز قرار داده است. آن را بنوش و نام خدای تعالی را بر زبان آور.

جایز بودن معالجه توسّط جنس مخالف در هنگام ضرورت

دعائم الاسلام: از امام صادق(ع) روایت شده که از او در این باره پرسیدند که: اگر زنی به بیماری جسمی مبتلا شود، آیا درست است که مردی او را درمان کند؟ فرمود: اگر چاره ای جز این نباشد، اشکالی ندارد.