طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

آداب طبابت و وظایف طبیب

احساس مسئولیت

امام صادق علیه السلام : مسیح (ع) می گفت: آن که درمان کردن زخمِ زخمدیده ای را واگذارد، ناگزیر، شریک کسی است که زخم را بر بدن وی نشانده است؛ چه آن که زخم رسانده، تباهی مجروح را خواسته است و آن که درمان وی را واگذارده، بهبود او را نخواسته است. پس اگر که بهبود وی را نخواسته، ناگزیر، تباهی او را خواسته است.

مسئول بودن پزشک در صورت به بار آوردن خسارت

امام صادق علیه السلام : هر کارگر (و صاحب حرفه ای ) که به وی برای این که کاری را درست کند، مزدی دهید، امّا اگر آن را خراب کند، ضامن است.