فهرست کتاب


جهان در پناه یازده اسم اعظم «شرح کتاب الاسری الی مقام الاسری »

عارف شیخ اکبر محی ‏الدین ابن ‏عربی شرح و توضیح:علی باقری (ح.ن)

باب صفت کلی روح

متن اصلی
سالک گفت: به عین الیقین گفتم: روح کلی را برایم وصف کن تا وقتی آن را دیدم بشناسم و چون به او رسیدم، سر به سجده فرود آرم. عین الیقین گفت: نه بسیط است و نه مرکب، قصد طریق نمی کند و میل انحراف ندارد، از امکان و از تقسیم پاک و از در آمدن در اجسام منزه است، حامل امانت الله و در برگیرنده صفات والاست. ماده او نسبت به اجسام مقابل خود، همچون نسبت ماده خلیفه گیرنده او نسبت به اوست. داخل در ذات و خارج از صفات نیست، صفتی از معروف است و صفت از موصوف جدا نمی شود، حادثی است که از قدیم بی نیاز صادر شده، سر پنهان و معنی بزرگ و گرامی را به وی بخشیده است، سایه ندارد و چیزی چون او نیست، آینه ای نورانی که حقیقت مصور خود را در آن می بینی، وقتی صورت خویش در آینه متجلی دیدی، بدان که آن مطلوب تو است و بدان که رسیده ای و باید حفظش کنی. پیوسته با همنشین رفیق در آفاق می گردم و بر اسب مراد می نشینم و بیابان های خراب را در می نوردم، بر شترهای نجیب سوار می شوم تا بادها بر بساط من بوزد، دریاها را در می نوردم و در طلب آن صورت شریف فراخوانده نزد خلیفه، حجاب ها و پرده ها را از هم می درم. از زمانی که از عین جدا شدم، صورتم بر من جلوه یی نکرد، تا تو را دیدم به راستی خود را دیدم، بگو تو کیستی و از کجایی؟
شرح باب صفت کلی روح
سالک مرحله عین الیقین را به پایان رساند. پله ای بالاتر رفت و به مرحله بعدی رسید، در اینجا او قصد شناخت روح را دارد. روح امر خداوند است و از سوی او در انسان ها دمیده شده است.
روح از دیر باز مورد توجه بشر بوده است. این توجه هنوز هم وجود دارد. روانشناسی امروز، فلسفه و عرفان از گذشته تاکنون کوشیده اند به نوعی به آن پاسخ دهند. هر چند که روانشناسان از دو قرن قبل دانسته اند نمی توان روح را زیر تیغ آزمایش علم تجربی برد، به این دلیل از توجه به او سرباز زده از بحث درباره آن خودداری کرده، و تنها به آثار و عوارض آن پرداختند.
عارفان و صوفیان کلمه روح را در آثار خود بسیار به کار برده اند و در باب آن توضیح داده اند در اینجا بد نیست به طور مختصر نظر آنان را بیان داریم. عزیزالدین نسفی در کتاب انسان کامل خود می نویسد:
بدان که اهل شریعت، حقیقت آدمی را که مدرک جزئیات و کلیات، و دانای خود پروردگار است روح انسانی می گویند، و اهل حکمت این حقیقت را نفس انسان گویند..... بدان که روح هرکه در مقام ایمان مفارقت کند، بازگشت او به آسمان اول باشد، روح هرکه در مقام عبادت مفارقت کند، بازگشت او به آسمان دویم باشد، در جمله مقامات همچنین می دان (یعنی) هر یک در هر مقام که مفارقت کند، بازگشت او به اهل آن مقام باشد و حیفی عظیم باشد که کسی به مقام اول خود نرسد و نتواند رسید، اما آن که در این قالب به (مقام) ایمان نرسد، بازگشت او به آسمان اول نخواهد بود، از هر کدام مرتبه که باشد.
عزیزالدین کاشانی گوید: بدان که شریف تر موجودی و نزدیک تر مشهودی به حضرت عزت، روح اعظم است که حق سبحانه و تعالی آن را به خود اضافت کرده است به لفظ من روحی و من روحنا، آدم کبیر و خلیفه اول و ترجمان الهی و مفتاح وجود و قلم ایجاد و جنت ارواح، همه عبارت از اوصاف اوست و اول صیدی که در شبکه وجود افتاد ذات او بود، و مشیت قدیمه او را به خلافت خود در عالم خلق نصب کرد و مقالید خزاین اسرار وجود به او تفویض نمود، و او را به تصرف در آن مأذون گردانید و از بحرالحیات نهری عظیم بر وی گشود، تا پیوسته از او استمداد فیض حیات می کند و بر اجزای کون افاضت می نماید و صور کلمات الهی را از مقر جمع اعنی ذات مقدس، به محل تفرقه که عالم خلق است می رساند. و از عین اجمال در اعیان تفصیل جلوه می دهد و کرامت الهی او را دو نظر بخشید: یکی از برای مشاهده جلال قدرت ازلی و دوم از برای ملاحظه جمالی حکمت لم یزلی. عبارت از نظر اول عقل فطری و مقبل آمد و نتیجه او محبت الهی، و عبارت از نظر دوم عقل خلقی مدبر، چنان که در خبر است: ثم قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر به او گفت روی آور، روی آورد، سپس گفت روی بگردان، و او روی برگردانید. و نتیجه او نفس کلی، و هر فیضی که روح اضافی، از عین جمع استمداد کند، نفس کلی آن را قابل گرداند و محل تفصیل آن شود، و میان روح اضافی و نفس کلی به سبب فعل و انفعال و قوت و ضعف نسبت ذکوریت و انوثت پدید آمد، و رسم تعاشق و تعانق ثابت شد و به رابطه امتزاج و واسطه ازدواج ایشان متولدات اکوان موجود گشتند و به دست قابله تقدیر از مشیمه غیب به عالم ظهور رسیدند. پس جمیع مخلوقات نتیجه نفس و روح آمد. و نفس نتیجه روح و روح نتیجه امر. چه حق تعالی روح را به خودی خود آفرید، بی هیچ سببی، که امر، اشارت بدان است. و جمله مخلوقات را به واسطه روح، که خلق عبارت از آن است الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. و چون لابد است که هر خلیفه ای مستجمع اوصاف مختلف بود، فضل الهی و کرم نامتناهی روح را در خلافت ایجاد، خلعت جمیع اسماء و صفات جمالی و جلالی خود در پوشانید، و در مسند آفرینش مکرم و موقر گردانید، و چون دایره تکوین به نقطه انتها رسید و بر نقطه ابتدا منطبق گشت، صورت روح در آیینه وجود آدم خاکی منعکس شد، و جمله اسماء و صفات الهی در او متجلی گشت. پس خطاب انی جاعل فی الارض خلیفه(3) در رسید. و آوازه خلافت آدم در ملاءاعلی منتشر شد و بر منشور خلافت او این توقیع آمد که: ان الله تعالی خلق آدم صورته(4) و بر لوای کرامت او این آیت ظاهر شد و علم آدم الاسماء کلها(5) وازمه تسخیر و اعنه تقدیر در قبضه تصرف او نهادند، و ملایکه را سجده او فرمودند. چه ملایکه را آن کمال جمعیت نبود که او را. از آن جهت که بعضی از ایشان مظهر صفات جمال اند و بس؛ و ایشان ملایکه لطف و رحمت اند. و بعضی مظهر صفت جلال و بس؛ و ایشان ملایکه قهر و عذابند. و عبارت از آن این آمد که خلقت ببدی لاجرم حق را به جمیع اسماء بشناخت و ملایکه حق را نشناختند الا بدان اسم که مظهر آن بودند؛ لا علم لنا الا ما علمتنا: (6) اشارت بدان است.
قیصری می نویسد: بدان که روح اعظم که در حقیقت روح انسانی است، مظهر ذات الهیه است از حیث ربوبیت. و از این رو است که حوم حائمی به حول آن، و روم رائمی به وصل آن ممکن نیست. دائر به حول جناب آن، به حیرت افتد و طالب نور جمال آن به استار مقید آید و کنه آن جز ایزد نداند وبدین معنی کسی جز او نرسد.
و بدان گونه که آن را مظاهر و اسمائی است در عالم کبیر همچون خرد نخستین و قلم اعلی و نود و نفس کلیه و لوح محفوظ و جز آن، مظاهر و اسمائی است که در عالم صغیر انسانی به حسب ظهورات و مراتب در اصطلاح اهل الله و غیر هم.
که عبارت است از سر، خفی، روح، قلب، کلمه، روع و فؤاد و صدر و عقل و نفس کقوله تعالی فانه یعلم السر و اخفی(7) قل الروح من امر ربی؛(8) ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب؛(9) و ما کذب الفواد ما رای؛(10) الم نشرح لک صدرک(11) و نفس ما سوی ها.(12) و در حدیث صحیح است که ان فی روح القدس نفث فی روعی و ان نفسا لن تموت حتی یستکمل رزق ها.
اما بودن آن سر بدین اعتبار است که مدرک انوار آن ارباب قلوبند و راسخین در علم بالله من دون غیر هم. و اما خفی از رهگذر خفاء حقیقت آن است بر عارفین و جز آن. و اما روح به اعتبار ربوبیت آن است مر بدن را با مصدریت حیات حسی و منبعیت فیضان آن بر جمیع قواء نفسانیه. و اما قلب از رهگذر تقلب آن است به میانه وجهی که به سوی حق است و وجهی که به سوی نفس حیوانیه است که بدان دو از حق استفاضت انوار کند. و بر نفس حیوانیه آنچه که از موجد خویش دریافته است به حسب استعداد آن افاضه کند. و اما کلمه به اعتبار ظهور کلمه در نفس رحمانی همچون ظهور کلمه در نفس انسانی. و اما فؤاد به اعتبار تاثیر آن است از مبدع خویش که فؤاد به لغت جرح و تاثیر است. و اما صدر به اعتبار وجهی است که به سوی تن است، از رهگذر مصدریت انوار و صدور از آن. و اما روع به اعتبار خوف و فزع از قهر مبدا قهار است، از آن روی که از روع برگرفته شده و معنای فزع. و اما عقل از رهگذر تعقل آن است به تعینی خاص با مدرکات و مضبوطات خویش و حصر آن بدانچه تصور می کند و اما نفس به اعتبار تعلق آن است با بدن و تدبیر آن؛ و به گاه ظهور افعال نباتیه از آن نفس نباتی خوانده شود، و به گاه ظهور افعال حیوانیه، نفس حیوانی؛ و آنگاه به اعتبار غلبه قوای حیوانیه بر قوای روحانیه نفس اماره، به گاه تلؤلؤ نور قلب از غیب بهر اظهار کمال خویش. و اندر یافت قوه عاقله، و وخامت عاقبت و فساد احوال خویش را نفس لوامه، از رهگذر لوم آن بر افعال خویش. و این مرتبت همچون مقدمه ای است ظهور مرتبت قلبیه را. و چون قلبی به چیرگی رسد و سلطان آن بر قوای حیوانیه پدیدار آید و نفس به اطمینان رسد، مطمئنه نامندش. و چون استعداد آن کمال یابد و نور و اشراق آن به قوت رسد و آنچه که در آن بالقوه بوده است پدیدار آید و آئینه ای گردد بهر تجلی الهی، قلب خوانندش، که مجمع البحرین است و ملتقی العالمین؛ و از این روی واسع حق بود و عرش الله گردد. بدان گونه که در خبر صحیح آمده است که: لا یسعنی ارضی و لا سمائی و یسعنی قلب عبدی المؤمن التقی النقی - و قلب المؤمن عرش الله. و معتبر چون حقیقت واحده معروضه بدین اعتبارات را اعتبار کند و بدین که آن جمله به حقیقت شیئی است یگانه حکم کند بدین حکم، صادق بود.(13)
نظر شارح کتاب در باب روح
خداوند منان پس از آفرینش جسم، نفس را به او عطا می کند، که دارای دو گرایش کلی یا جهت گیری اساسی است، هم می تواند آدمی را به سوی بدی ها سوق دهد و هم قادر است نیکوئی ها را به او الهام بخشد. پس از آن روح در بدن دمیده می شود. در افراد عادی روح و نفس در درون بدن بوده فاصله زیادی با یکدیگر ندارند، تنها در هنگام خواب است که نفس می تواند مقداری با بدن فاصله بگیرد. میزان فاصله مربوط به درجه رشد معنویت در افراد است. روح انرژی لازم برای حرکت بدن را تامین می کند به عبارت دیگر جسم و نفس به کمک انرژی روح قادر به فعالیت و حرکت در جهان هستند. این کار تا زمان مرگ ادامه دارد. و هنگامی که روح از بدن مفارقت می کند، جسم و نفس هم می میرند. پس از مرگ نفس مجددا زنده می شود تا به اعمال او رسیدگی کنند. نفس برای محاسبه حداکثر یک سال دیگر زنده است. و پس از آن دوباره می میرد. آنگاه روح به عالم باقی می شتابد، تا سزای عمل خود را دریافت کند. انسان در ایام حیات بر اساس مشورت با عقل به نفس گرایش خوب یا بد می دهد، زیرا نفس چنان که اشاره شد در چارچوب کلی خود، امکان حرکت به سوی تقوا یا فجور را دارد، اما لذات حاصله از تمایل نفسانی به روح می رسد و روح از نتایج اعمال در جهان بهره مند می شود.
پس از مرگ دوم نفس، روح نتیجه عملکرد بشر در زمین را دریافت کرده و پاداش یا مجازات نصیب او خواهد شد. به این ترتیب معاد نمی تواند جسمانی باشد. زیرا که جسم و نفس جنبه مادی داشته و حالت ابدی ندارند، لذا پس از مرگ انسان هم از بین می روند، پس از آن آنچه باقی است روح است که از جانب خداست. عذاب دائم یا بهشت فقط برای روح معنی دارد زیرا جسم و نفس نمی توانند به طور دائمی برقرار بمانند، مثلا تحمل عذاب ابدی بنمایند. بنابراین سخن آنان که معاد را جسمانی، یا هم روحانی و هم جسمانی تلقی کرده اند. سخن درستی نیست، و در عالم معنا این ارواح هستند که قابلیت دوام و بقای ابدی را دارند. از سوی دیگر اگر به فرض عذاب جهنم آتش معمولی باشد، آیا جسم قادر است به مدت طولانی در عذاب آتش باقی بماند پس عذاب برای روح معنی دارد.
از سوی دیگر بحث های مطرح شده از سوی فلاسفه و عرفا در باب عقل یا نفس کلی، هم هیچ استدلال قرآنی ندارد، و ریشه و رنگ و بوی آن در فلسفه یونانی است. خداوند منان در عالم ذر از ارواح انسان ها تعهد برای بندگی گرفته است. و آنان در آن جا متعهد به عبادت و بندگی شدند. اگر در دنیا مرتکب خلاف شدند، باید در عقبی هم مجازات اعمال زشت خود را تحمل نمایند. در سوره معارج نیز آیه شریفه دلالت دارد که در روز قیامت ارواح و فرشتگان در روزی که 50 هزار سال است، به طرف بالا خواهند رفت. به علاوه تمام آیات و روایات مربوط به نفس با دقت زیاد بیان شده است و انسان را برای شناخت و ترتیب و کنترل و حتی کشتن آن امر کرده. اما در برخورد با روح می فرماید اطلاعات بسیار کم است، و بسیاری درباره آن چیزی نخواهند فهمید، تنها عده ای قلیل آن را خواهند شناخت.
سالک در صدد است که روح را شناسایی کند و به واسطه آن خدا را سپاسگزاری نماید. اما روح پدیده ای مرموز و اسرارآمیز است، زیرا که خداوند خود آن را در آدمی دمیده است از این رو افراد معدودی قادر به شناخت برخی ابعاد و صفات روح هستند. اگر انسانی قادر باشد روح را بشناسد. یعنی خدا را به شکل کامل شناخته است در حالی که در مورد نفس مکرر تاکید به توجه و شناخت شده و شناخت آن برای انسان امکان پذیر است به عکس شناخت روح برای آدمی میسر و امکان پذیر نیست. شناخت انسان از خدا هم محدود و مقطعی است و تنها معصومین و بزرگان که حد و مرتبه ای والا داشته اند، می توانند به شناخت بیشتر از خداوند برسند، به این جهت به سالک گفته می شود که روح نه بسیط است، نه مرکب، قصد طریق نمی کند و میل انحراف ندارد، از مکان و تقسیم پاک و از در آمدن به اجسام منزه است. اما نفس چنین نیست.
در جمله بعد که می گوید حامل امانت الله و ماده او نسبت به اجسام مقابل خود..... در واقع نوعی تشبیه و تمثیل به کار برده شده است. به این معنی که سالک تذکر می دهد، اگر می خواهد در صراط حمید افتاده و طی طریق کند، تا به شناخت از حضرت حق برسد، یا به نزد وزیر رفته، در خدمت او در آمده، در مقام مشاور به تدریج کسب فیض کند، در این نکته ظرافتی وجود دارد و آن در مورد سن و تجربه انسان است. اگر فردی از جوانی خود را تربیت کند، هر چه سن او بالاتر برود، بر اساس هر آموخته، یا تجربه خود، درک و شناخت تدریجی و بهتری از خدا می یابد. گاهی گفته می شود، انسان از چهل سالگی قادر است خدا را بشناسد، و به سوی او برود، این سخن درست نیست، و هر چه مدت تلاش، برای درک و شناخت خدا به ایام جوانی و نوجوانی نزدیک شود، امکان موفقیت هم بیشتر خواهد شد.
داخل در ذات و خارج از صفات نیست..... به معنی آن است که نفس و روح و جسم از هم جدا نیستند، در عین آن که هیچ کدام هم عین هم نمی باشند، هر چیزی در جای خود است، اما میان آنها جدایی هم وجود ندارد، مانند صفت که نمی توان آن را از موصوف جدا کرد، در کل هیچ گاه این سه رکن از هم منفک و جدا نبوده و نیستند، تنها پس از مرگ جدائی بین آن ها ممکن می شود. این سه رکن وجود انسان را می توان به اتومبیلی تشبیه کرد که دارای راننده است، جسم آدمی ماشین، راننده نفس، عقل و انرژی لازم برای حرکت هم از طریق روح تامین می شود.
حادثی است..... سر پنهان آدم همان اشرف مخلوقات بودن اوست. این سر از جهتی پنهان و از جهتی آشکار است، اما رسیدن به این مرتبه از کمال نیازمند تلاش و تربیت و تهذیب نفس است. بدون زحمت و تلاش و خودسازی و همچنین عنایات خاصه حضرت پروردگار، این سر پنهان مانده، و به منصه ظهور نخواهد رسید. اما این اقدام و تلاش هم خود نیازمند نوعی توفیق است. در ادامه آمده است؛ سایه ندارد، یعنی رسیدن به آن مرحله، چیزی نیست که دارای قاعده و راه مشخص باشد، آدمی باید در ذات و نفس خویش تامل و تعمق نماید. عبادت خالصانه به جای آورده، در مقابله با هوس، تمناها، و تمایلات دنیوی خوددار بوده و به نوعی ریاضت ها را تحمل نماید، تا بتواند حجاب ها را کنار نهاده و آیینه نفس خود را که با کدورت های مختلف پوشیده شده صاف و صیقلی کند، تا امکان تجلی داشته باشد. اگر آیینه پاک و مصفا شد، انسان موفق می شود، از مرحله مقدماتی انجام عبادات (مرحله عبادات و اذکار و ریاضت ها) بگذرد و به تدریج قادر به درک و شناخت خود و انجام خالصانه دستورات الهی گردد. در آنجاست که آدم، به مقام اشرفیت می رسد و دستورات مستقیم حضرت حق را درمی یابد. پس از آن وارد مراحل جدیدتر می شود، اسرار دیگری را می آموزد، و به تلاش های جدید روی می آورد، و این امر همچنان ادامه خواهد داشت، به طوری که حتی پس از مرگ هم در عالم بالا، به این سیر تحولی و کمال یافته خود ادامه می دهد. چنان که در حال حاضر برای بزرگان در عالم غیب وجود دارد در آن مرحله هم سالک می کوشد مراحل جدید، مسافرت های بیشتر همراه با سختی را تحمل کند، تا نشانه های بیشتری از او دریافت نماید، و شناخت خود را عمق و غنا بخشد، این نکته رمزی از سفارش پیامبر گرامی اسلام است که از مسلمانان خواست تا به سفر بروند و همه جا را ببینند، زیرا مسافرت سبب ایجاد شناخت بیشتر و بهتر انسان می شود.
از زمانی که از عین جدا شدم..... منظور این است زمانی که سالک از سلطه جسم دور شد، درک بهتر از معنا یافت. تا زمانی که وی به صورت ظاهر می پرداخت، امکان شناخت واقع را نداشت، اما پس از آن که جوان روحانی را مشاهده کرد، حس کرد، که او یک فرد عادی نیست بلکه موجودی الهی است و می تواند سرمشقی برای او باشد، سالک فهمید که باید او را بشناسد و از او کمک بخواهد. زیرا که در عمل او آیت و جلوه ای حقیقی از پروردگار بود.

باب الحقیقه

سالک گفت: (جوان روحانی) چنین سرود و راه نمود:
ای پرسنده از من! که من در علم و تصویر کیستم ؟
من کتابی هستم که خدا آن را مسطور نامید
من نوشته ای هستم که آن را پوستی گشوده در برگرفته
در صفحه طور پیچیده و پراکنده است (طور / 1-6 )
خدا به گرامیداشت آن در آسمان
خانه یی بلند و آباد به سر سر بنا نهاده است
خداوند برای حفظ لطایف آن
دریای پری که بیت الله را طواف می کند، روان ساخته است
نوشته، علم به قلم های اراده است
که معنی نار و نور را در آن پوست و جلد نگاه می دارد
نفس، خانه و سر صدق ساکن آن خانه است
کمال جود به آن شهرت یافته است
من ردا و سری هستم
که ظلمت هستی را نورانی می کنم
به وجود من که از ذات الهی است بنگر
تا حق و یقین و باطل و ستم را دریابی

توضیح باب حقیقت

سالک که مجذوب جوان الهی شده است. از او می خواهد که خود را معرفی نماید و جوان در قالب شعری خود را چنین تعریف می نماید:
ای سئوال کننده، تو تصور می کنی من کیستم؟ که این همه مورد توجه تو قرار گرفته ام (جوان در هنگام رسیدن به سالک، در قیافه ای آراسته و زیبا، و لباسی فاخر و صورتی نورانی بر او ظاهر شده بود.) من مانند کتابی هستم، اما باید توجه کنی که برای شناخت هر کتابی نباید به جلد آن توجه و بسنده کرد، بنابراین به ظاهر من توجه نکن و به درون و متن آن بنگر، که همه چیز در آن است. درست است که من جسمی دارم، اما این جسم فقط مانند پوسته ای مرا دربرگرفته است، واقعیت وجودی من به شکل فردی شایسته و انسانی کامل است که توسط این جسم و پوسته ظاهری برای همگان باز و آشکار است. درست مانند کوه طور که در گذشته محلی مقدس بوده و اهل عرفان و معنا می توانستند از آن الهام گرفته و خود را بسازند، (وجود آن جوان همچون کوه طور دارای اسرار و خواص متعددی برای بندگان خدا بوده است) خداوند وجود مرا گرامی می دارد، و به سبب شایستگی من در انجام وظایف و امور عبادی بوده است که خداوند منان در آسمان برای من قصری تدارک دیده، که خانه ای بلند و آباد و در سرالاسرار است. گرداگرد آن خانه مردم چون دریای مواجی در حرکت و چرخش هستند، آنان از زیبایی و انوار آن بهره برده و خداوند را شاکرند. گردش آنان به دور خانه سبب ایجاد ثواب برای آنان است.
نوشته علم به قلم های ارده است..... هر کسی نمی تواند کتاب وجود مرا بخواند تنها کسانی که خود را تربیت کرده و در صراط حمید گام می نهد، دارای قدرتی می شود که می تواند محتوای این کتاب را بفهمد. باید بدانی که مجموعه ای از شوق و اشتیاق دنیوی (نار) و کشش های معنوی (نور) است که این کتاب را بوجود آورده و به آن شکل می دهد، بنابراین آن که طالب اسرار است و گام در راه نهاده و توفیق یار او بوده و عنایت حق شامل او شود می تواند به متن کتاب دست یابد.
و سپس توضیح می دهد: شرط مهم و اساسی برای درک مضامین و معارف کتاب، آشنا بودن به اسرار نفس و روح است، هرکه بتواند آن را به شکل عمیق مطالعه کند، مسائلی از آن را کشف می نماید، و پس از آن به عین الیقین و ذات اقدس الهی می رسد. اما در هر صورت ضروری است که سالک خداوند را به درستی بشناسد. به عبارت دیگر شما در ظاهر جسم مرا می بینید و در واقع تمام وجود من نیست. من دارای قدرت زیادی هستم و به عنایت حضرت حق به انجام امور خارق العاده قادر شده ام، و در مقام یکی از اولیاء الهی است که می توانم ظلمات هستی را تبدیل به نور نمایم، و جهان در حرکت خود محتاج و نیازمند وجود من است، من مصداق اشرف مخلوقاتم، پس با دقت و تلاش زیاد سعی کن این کتاب را بخوانی و به کمک آن قادر به شناخت حق و باطل، شک و یقین و ظلم و ستم شوی.