امام حسین (علیه السلام) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

نویسنده : علامه محمدتقی جعفری

نوع ششم. تساوی در کرامت ذاتی (کرامت اولی) که خداوند همه انسان ها را با آن مورد عنایت قرار داده است.

و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا(74)
ما قطعا فرزندان آدم (علیه السلام) را اکرام نموده و آنان را در خشکی و دریا {برای کار و کوشش } قرار دادیم و از مواد پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنان را بر عده فراوانی از آن چه خلق نمودیم، برتری دادیم.

نوع هفتم. تساوی در استعداد تحصیل کرامتِ ارزشیِ اکتسابی و برخوردار شدن از آن

ان اکرمکم عندالله اتقاکم(75)
با کرامت ترین شما انسان ها در نزد خدا، با تقوی ترین شما است.

نوع هشتم. تساوی در هدفگیری های کلی

هدف هایی که انسان ها در زندگی خود تعقیب می کنند، یا مربوط به حیات طبیعی آن است و یا مربوط به حیات مطلوبشان، و محور اصلی هر دو نوع حیات، عبارت است از صیانت ذات که با اشکال و عوامل گوناگون، مطلوب همه انسان هاست.