امام حسین (علیه السلام) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

نویسنده : علامه محمدتقی جعفری

بخش هشتم: مقدمه هفتم: بحثی در اصول پنج گانه مربوط به قدرت و حق و باطل

یکی از با اهمیت ترین درس هایی که بشریت می تواند از حرکت سازنده حسین بن علی (علیه السلام) بیاموزد، تعریف و تفسیر معنای حقیقیِ قدرت است که متأسفانه پیشتازان و مدیریت های فرهنگی و سیاسی و اخلاقی دینیِ جوامع - آن چنان که لازم و کافی باشد - به تعلیم آن برای مردم نپرداخته اند. بدیهی است که اگر جوامع بشری از این درس واقعا برخوردار شده بودند، نه فرهنگ های اصیل و اصولِ سیاسیِ توجیه کننده مردم جوامع به حیات معقول، مغز و معنای اصلی خود را به وسیله ماکیاولیهای روزگاران از دست می دادند و نه حقایق دینی و اخلاقی که ترقی و تکامل انسان ها را به عهده دارند، این قدر از کارایی می افتادند. این بدبختی {به اصطلاح } چنان از نظرها مخفی نیست که برای اثبات و آشکار ساختن آن، نیاز به توصیف و استدلالهای مشروح و طولانی داشته باشیم. لذا، به طرح و بررسی اصول پنج گانه مهم درباره قدرت و حق و باطل می پردازیم:

اصل یکم - قدرت در همه اشکال آن، عامل گردیدن هاست

قدرت در همه اشکال آن، عامل حرکت و تغییرات و به وجود آمدن و بقای واقعیات هستی است.
قدرت به این معنی، یکی از اصیل ترین و با اهمیت ترین عوامل تکوین و گردش و دوام موجودات است.
بنابراین، قدرت حقیقی است دارای ارزش ذاتی.

اصل دوم - قدرت به یک معنی، حقیقی است ناآگاه

قدرت وقتی که در اختیار یک انسان قرار می گیرد، از این جهت که به فعالیت افتادن آن مربوط به اراده انسان می شود، همان گونه که بی اختیار می گردد، از سرنوشت خود، ناآگاه هم می باشد. این مطلب در سطرهای بعدی توضیح داده می شود.
ناآگاه بودن قدرت در واقعیات فیزیکیِ عینی کاملا روشن است، مانند انواع نیروهایی که در طبیعت وجود دارند و هم چنین اقسام انرژی ها که از یک جهت از مصادیق نیروها می باشند. این نیروها و انرژی ها که در عالم طبیعت در جریان هستند، کار خود را در چه جهت سازندگی و چه در جهت تخریب، با آگاهی و تدبیر قبلی و آزادی از ذات خود انجام نمی دهند. اما نا آگاه بودن یا بی اختیار بودن قدرت در اشکال علم و اراده و فعالیت های انسانی، از آن جهت است که تابع مدیریت انسانی است که آن را اداره می کند و از آن بهره می جوید. به همین علت است که ارزش فعلی قدرت، به هدف گیری و فعالیت قدرتمندی بستگی دارد که آن را دارا می باشد.