امام حسین (علیه السلام) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

نویسنده : علامه محمدتقی جعفری

عامل دوم - آگاهی هرچه بیشتر از اصول کلی و ثابت و قضایای جزئی و متغیرِ حیات انسانی در حادثه

برای درک اهمیت این عامل، بایستی دو بعد اساسیِ رویدادهای تاریخ را در نظر داشته باشیم:

بعد یکم - نمودها و جریانات جزئی و متغیر حوادث

که عبارت است از: تسلسل طولی آن رویدادها با علل و معلولات فیزیکی و حوادث همزمان آن ها. تاریخ از این بعد، مرکب از نمودهای فیزیکی و جزئی متغیر است که ما آن ها را مانند محسوسات جزئی و متغیر زمان حاضر تا مدتی کم و بیش مشاهده می کنیم و به وسیله تعقل و ابزار، از آن ها بهره برداری می نماییم. به جهت همین جزئی بودن و دگرگونیِ دائمی آن هاست که تاکنون از اطلاق علم به نمودشناسی حوادثِ فیزیکیِ تاریخ، خودداری شده است.

بعد دوم - اصول و قوانین کلی و ثابتِ وقایعِ تاریخ است که بدون توجه دقیق به آن ها، برای تطبیق و تفسیر و توجیه وقایع، نمی توان از آن ها بهره برداری نمود.

این اصول و قوانین به دو دسته مهم تقسیم می شوند: