فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

سفارتخانه را رنگ اسلامی بدهید و از تبلیغات غرب نترسید

در هر صورت و مهمتر از این، اینکه این جهت اسلامیت را نگه دارید. آنکه این نهضت را پیش برد قدرت اسلام بود، نه ما بودیم، نه شما بودید، نه دولت بود، نه جبهه ها بودند، نه نهضت ها بودند، نه عرض بکنم که احزاب بودند، هیچ یک از اینها، نه بازار بود، همه اینها وقتی آن روح اسلام آمد در آنها، این کارها انجام گرفت، آن روحی که الان هم یک قدری فرض کنید دارد سست می شود که مکرر پیش من آمده اند، جوان ها قسم داده اند به من که شما دعا کنید ما شهید بشویم، حالا هم دارند می گویند خوب، حالا که دیگر قضیه میدان جنگ نیست الان هم به من می آیند می گویند که شما دعا کنید ما شهید بشویم این تحول اسباب این شد که ما پیش بردیم. شما این جهت ایمان و اسلام را حفظ کنید، در سفارتخانه هایتان رنگ اسلامی بدهید، نترسید از اینکه بگویند اینها - عرض بکنم - عقب افتاده اند. آنها عقب افتاده اند، آنها که دارند مردم را می کشند به عصر حجر عقب افتاده اند، نه ما که می خواهیم مردم را بکشیم به تمدن، به تمدن به معنای واقعیش. نترسید از حرف هائی که اینها می زنند. هیچ قدرتی در مقابل اسلام نیست، همین قدرت است که یک عده کمی غلبه کرد بر یک عده زیادی، بر قدرت های زیاد. سفارتخانه هایتان را، اداراتتان که در آنجا دارید، همه را اسلامی کنید. آن جهات غربی اش را اصلاح کنید هر چه جهت اسلامیش بکنید آنها بیشتر از شما حساب می برند، هر چه طرف غرب بروید آنها از شما بهره می برند، شما این مطلب را که با آن از یک مملکت اسلامی رفته اید، با یک حال اسلامی رفته اید و مسائل را اسلامی می خواهید حل بکنید. این مطلب را در همه جا که هستید در نظر داشته باشید، بعد از یک چند دفعه تجربه کنید ببینید احترام بیشتر خواهد شد. وقتی دیدند شما یک ایده ای دارید که سر آن ایده باقی هستید و پافشاری دارید می کنید، اینها هم با شما چیز می شوند، اگر شما یک قدم کنار بروید، یک قدم عقب بروید آنها جلوتر می آیند. وضع همین است، یک قدم شما عقب بروید آنها یک قدم جلوتر می آیند، بیشتر از شما توقع دارند.(686)

تأکید فراوان بر شروع مطالب با بسم الله الرحمن الرحیم

مجالستان راهم مجالس اسلامی کنید. - عرض بکنم که - سفارتخانه هایتان، سفارتخانه اسلامی کنید، همه جهات را چیز بکنید، اسم خدا را آن بالا یک جا بنویسید، بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسید، در کاغذهایتان بسم الله الرحمن الرحیم باشد، خوف نکنید از اینکه به ما می گویند چی، همین تعلیمات آنهاست که ما را غربزده کرده که می ترسیم که بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسیم روی کاغذهایمان. من این را به آقایان هم گفتم که این را رسمی اش بکنند که بسم الله الرحمن الرحیم در همه کاغذها باشد. این دولت عراق با اینکه سرانشان اعتقاد به این مسائل اصلش شاید بسیاریشان نداشته باشند لکن در کاغذهایشان بسم الله الرحمن الرحیم همه هست، همه کاغذها را، وقتی هم که صحبت می خواهند بکنند، همان جا که می نشینند بسم الله الرحمن الرحیم می گویند و صحبت می کنند. از بسم الله الرحمن الرحیم نترسید، شیطان می ترسد، شما ملک هستید انشاءالله.(687)

لزوم پرهیز از مجالس طاغوتی و برپائی محافل ساده اسلامی

در هر صورت آنکه من زیاد به نظرم اهمیت دارد این است که آقایان از غرب نترسید، اینقدر ما را که ترسانده اند، در غرب هم خبری نیست، نترسید - هر وقت خودتان - مستقل و عرض بکنم اسلامی و مطالب اسلامی، مجالس اسلامی، آنجور مجالسی که آن طاغوت داشت، نداشته باشید، آن مهمانی های کذا را نکنید، مهمانی اگر کردید ساده باشد، وقتی ساده باشد - عرض بکنم که - مراسم دینی اش محفوظ باشد و امثال ذلک جهات سیاسی اش هم آقای دکتر و خود شما بهتر اطلاع دارید و من دعا می کنم برای شما، انشاءالله خداوند همه شما را حفظ کند و همه ما را آشنای به وظائف مان بکند که یک مملکتی که حالا دست شما آقایان و ما افتاده است، بتوانیم آن را درست اداره کنیم، بعد نگویند که اینها نتوانستند، حالا که نتوانستند قیم می خواهند و ما قیم شان باید باشیم. اینجور نباشد.(688)