فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

مسؤولیت وزارت خارجه به مناسبت سر و کار داشتن با خارج بسیار سنگین است

از اولی که جمهوری اسلامی تشکیل شد، من درباره سفارتخانه ها و سفرای این نظام، به وزرای امور خارجه هر دولتی که روی کار می آمد تذکر می دادم و تاکید می کردم که نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از کشور باید با نظام اسلامی کاملا تطبیق کنند. اگر افراد و وضع سفارتخانه و کیفیت اداره و برخوردها از سفارتخانه ها با جمهوری اسلامی مطابقت نداشته باشد، نبود سفارتخانه بهتر از بود آن است. اگر سفارتخانه های ما مثل سفارتخانه های زمان محمدرضا باشد دیگر چه توقعی است از اینکه قلم ها و زبان ها چیزی نگویند و ننویسند. آنها چیزهائی را که نیست جعل می کنند، اگر خدای نخواسته باشد چه؟ لذا وظیفه اسلامی و ملی شما و ماست تا حیثیت اسلام و کشورمان را حفظ کنیم شما که خارج می روید سعی کنید تا اشخاصی را برگزینید که انحراف نداشته باشند و اگر نمی توانید یکمرتبه اصلاح کنید، در فکر اصلاح تدریجی باشید همه می دانید که مسؤولیت وزارت خارجه به مناسبت سرو کار داشتنش با خارج بسیار سنگین است، لذا سعی کنید به هر مقداری که امکان دارد سفارتخانه هایتان را در مسیر رشد و ترقی و تعالی اسلامی قرار دهید و سعی کنید نشریه ای داشته باشید تا مسائلتان را بیان کنید و به دروغ های رادیوها و روزنامه ها تا آنجا که میسر است، جواب دهید.(674)

سفارتخانه ها آبروی کشور اسلامی ما هستند

البته مسأله سفارتخانه ها کار مهمی است. سفارتخانه ها از اول که جمهوری اسلامی بپا شد من از آن روز اول به وزرای خارجه که شدند یکی بعد از دیگری این مطلب را هی گفته ام این سفارتخانه ها باید تصفیه بشود، باید درست بشود، آنها. کسانی که رفته اند و دیدند و آمدند، آنها می گویند که اینها همان بساط سابق را دارند. چند وقت پیش از این یکی آمده بود گفته بود همان بساط سابق را دارند گاهی فرق مختصری کرده. این سفارتخانه ها آبروی کشور اسلامی ماست، اگر آنجا بد باشد، مردم آنها را، آن مردم خارج آنها را نگاه می کنند. وقتی دیدند که یک سفارتخانه ای در وفق دولت اسلامی نیست، بر وفق اسلام نیست، وضعش همان وضع طاغوتی است از آن قیاس می کنند که خوب داخل هم همین است فرق نمی کند. یکی از مهمات این است که البته با آقای وزیر خارجه است که این کارها را انجام بدهند و جدیت کنند در این امر.(675)

امیدوارم بتوانید چهره اسلام را آنگونه که هست نشان دهید

امیدوارم شما بتوانید چهره اسلام را آنگونه که هست نشان دهید. امروز دولت ها می خواهند ایران را به صورت زننده ای به دنیا معرفی کنند. رسانه های گروهی و سازمان های آنچنانی وقتی پیروزی ایران و اسلام را می بینند و یا وقتی می فهمند که عراق آنهمه ظلم به ما کرده است، به دروغ مسأله نقض حقوق بشر در ایران را عنوان می کنند و ادعا می کنند که بهایی ها در ایران هیچ آزادی ندارند و آنها به خاطر بهائی گری زندانند. حتی می گویند زنان آبستن را در خیابان ها می کشند. آنها هر چه می خواهند بگویند، ولی شما بدانید مردم محروم دنیا یعنی آنهائی که وابسته به دولت ها نیستند با ما هستند و بالاخره اسلام راه خودش را باز نموده و چهره اش را به همه نشان می دهد. ما هم باید هر کداممان به اندازه قدرتمان سعی کنیم تا در راه تحقق اسلام قدم برداریم. امیدوارم همه خصوصاً وزارت ارشاد بیشتر از دیگران زحمت بکشند تا همه را ارشاد نمایند. انشاءالله موفق شوید تا به این کشوری که از حیث فرهنگی هم عقب افتاده بود و هیچ کس در سابق برای اصلاح و ارشاد کاری انجام نمی داد، خدمت کنید.(676)