فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

سعی شود در سفارتخانه ها تصرف و سلطه بیگانگان نباشد

بحمدالله ایران راهش را پیدا کرده است و من امیدوارم هر روز هم محکم تر باشد و به راه خود ادامه بدهد. امیدوارم سفارتخانه ها هم در صراط مستقیم انسانیت سیر بکنند و سعی شود که سفارتخانه ها تحت سلطه دیگران نباشند. و تصرفاتی در آنها از ناحیه دیگران نباشد هر قدمی که برمی دارند به فکر این باشند که آیا رو به وابستگی می رویم، یا به طرف رهایی و آزادی و رابطه با کشورهای خارجی که نمی خواهند ما را ببلعند باید باشد. به آنها که می خواهند از طریق روابط ما را وابسته بکنند، هیچ لزومی ندارد و باید با احتیاط با آنها برخورد شود. ما باید به سمتی حرکت کنیم که می خواهیم با کفایت خودمان خودکفا باشیم نه گندم از خارج بیاوریم و نه خوردنی و پوشاک و سایر وسایل دیگر که بعضی از این امور، دراز مدت و بعضی در کوتاه مدت باید انجام بگیرد.(673)

مسؤولیت وزارت خارجه به مناسبت سر و کار داشتن با خارج بسیار سنگین است

از اولی که جمهوری اسلامی تشکیل شد، من درباره سفارتخانه ها و سفرای این نظام، به وزرای امور خارجه هر دولتی که روی کار می آمد تذکر می دادم و تاکید می کردم که نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از کشور باید با نظام اسلامی کاملا تطبیق کنند. اگر افراد و وضع سفارتخانه و کیفیت اداره و برخوردها از سفارتخانه ها با جمهوری اسلامی مطابقت نداشته باشد، نبود سفارتخانه بهتر از بود آن است. اگر سفارتخانه های ما مثل سفارتخانه های زمان محمدرضا باشد دیگر چه توقعی است از اینکه قلم ها و زبان ها چیزی نگویند و ننویسند. آنها چیزهائی را که نیست جعل می کنند، اگر خدای نخواسته باشد چه؟ لذا وظیفه اسلامی و ملی شما و ماست تا حیثیت اسلام و کشورمان را حفظ کنیم شما که خارج می روید سعی کنید تا اشخاصی را برگزینید که انحراف نداشته باشند و اگر نمی توانید یکمرتبه اصلاح کنید، در فکر اصلاح تدریجی باشید همه می دانید که مسؤولیت وزارت خارجه به مناسبت سرو کار داشتنش با خارج بسیار سنگین است، لذا سعی کنید به هر مقداری که امکان دارد سفارتخانه هایتان را در مسیر رشد و ترقی و تعالی اسلامی قرار دهید و سعی کنید نشریه ای داشته باشید تا مسائلتان را بیان کنید و به دروغ های رادیوها و روزنامه ها تا آنجا که میسر است، جواب دهید.(674)

سفارتخانه ها آبروی کشور اسلامی ما هستند

البته مسأله سفارتخانه ها کار مهمی است. سفارتخانه ها از اول که جمهوری اسلامی بپا شد من از آن روز اول به وزرای خارجه که شدند یکی بعد از دیگری این مطلب را هی گفته ام این سفارتخانه ها باید تصفیه بشود، باید درست بشود، آنها. کسانی که رفته اند و دیدند و آمدند، آنها می گویند که اینها همان بساط سابق را دارند. چند وقت پیش از این یکی آمده بود گفته بود همان بساط سابق را دارند گاهی فرق مختصری کرده. این سفارتخانه ها آبروی کشور اسلامی ماست، اگر آنجا بد باشد، مردم آنها را، آن مردم خارج آنها را نگاه می کنند. وقتی دیدند که یک سفارتخانه ای در وفق دولت اسلامی نیست، بر وفق اسلام نیست، وضعش همان وضع طاغوتی است از آن قیاس می کنند که خوب داخل هم همین است فرق نمی کند. یکی از مهمات این است که البته با آقای وزیر خارجه است که این کارها را انجام بدهند و جدیت کنند در این امر.(675)