فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

متخصص منحرف از همه خطرناکتر است

شما سعی کنید از متخصصین متدین و متعهد استفاده کنید. ما بارها گفته ایم که ما متخصص می خواهیم، ولی متخصص متعهد. ولی دشمنان فریاد زدند که اینها با تخصص مخالفند. البته که متخصص منحرف از هر کس خطرناکتر است. خلاصه مطلب ما باید این را بفهمیم که همه چیز هستیم و از هیچ کس کم نداریم. ما که خودمان را گم کرده بودیم باید این خود گم کرده را پیدا کنیم و این فکر که بر ما تحمیل شده بود که «اگر دست خارج کوتاه شود می میریم» را با تمام قدرت از بین ببریم. و دیدید که ملتی با دست خالی در مقابل ابرقدرت ها و قدرت ها ایستاد و این حرکت موجی برداشت به امید خدا به این زودی ها نمی ایستد. امیدوارم همه آقایان کمک کنند تا فرهنگ مان و فرهنگ اسلامی مان، فرهنگی که شیخ الرئیس را درست کرده است را بازیابیم. تکرار می کنم ما باید باورمان شود که چیزی هستیم. اگر اعتقاد پیدا کردیم که می توانیم هر کاری را انجام دهیم، توانا می شویم. شما هم اعتقاد پیدا کنید که می توانید. مغزها باید شستشو شود و مغزهائی که به خود متکی است جای آن را بگیرد. خداوند همه شما را حفظ کند.(572)

مملکت اسلامی به سربار احتیاج ندارد

شماها جوان های صاحب منصبان ارتش که مثل آن پیرها نیست که دیگر آن فطرتتان را از دست داده باشید در مقابل دلار، شما برگردید به آغوش ملت و ملت شما را می پذیرد و حکومت اسلام هم شما را نگهداری می کند. گمان نکنید که اگر حکومت اسلامی آمد، دیگر صاحب منصب نمی خواهد. اینها تبلیغاتی است که می کنند. حکومت اسلامی هم همه این ابزاری که سایر حکومت ها دارند دارد، منهای دزدی. دزدی را ما می خواهیم جلویش را بگیریم، دزدها را می خواهیم بگیریم. آنهائی که خدمت به وطن می کنند، ارجمندند پیش همه ما، پیش خدا هم ارجمندند، آنها همه چیز برایشان مهیا خواهد شد. آنهائی که دزدند و اموال این ملت را دزدیدند و در خارج بردند و خوردند، آنها البته مواخذه خواهند شد و گمان نکنند که از ایران رفتند بیرون تمام شد قضیه، اگر اینجا بیایند، این جوان ها هستند که اینجا به حسابشان میرسند. اگر امریکا بروند، باز هم هستند، انگلستان بروند، باز هم هستند. اینها گمان نکنند که پول ها را بردند و خود شاه هم همین طور، خیال این معنا را بکند که حالا ما پول ها را می خوریم حالا هم همینطوری می مانیم و بعد هم با طیاره سوار می شویم و فرار می کنیم می رویم به آمریکا، هرجا بروید، هستند جوان های غیور ایرانی در آنجا و به حساب شما خواهند آنجا رسید. در هر صورت من از این جوان هائی که در ارتش هستند و من میدانم که آنها فطرت اسلامی خودشان، فطرت انسانی خودشان را از دست نداده اند و اینها قلبا با ملت هستند منتها حالا، تحت به خیال خودشان فرمان این بزرگترها، ارتشبدها یا امثال اینها هستند و اینها را ترسانده اند از اینکه اگر یک وقتی حکومت اسلامی پیش بیاید دیگر صاحب منصبی تو کار نیست، خیر، زمان حضرت امیر هم صاحب منصبی تو کار بوده است منتها با یک فرم دیگری بوده است. صاحب منصب، آن وقت هم مالک اشتر یکی از صاحب منصب های بزرگ حضرت امیر بوده است، محمدبن ابی بکر یکی از صاحب منصب های بزرگ حضرت امیر بوده است. همیشه محتاج است مملکت به ارتش و همیشه محتاج است به صاحب منصب و همیشه محتاج به همه این قشرهائی که در ادارات است. آنی که احتیاج به او ندارد، آنهائی هستند که سربار هستند، آنهائی که می خواهند مال ملت را بخورند و کار هم نکنند، مال ملت را بخورند و نفعی هم نداشته باشند برای ملت، آنها البته حساب خودشان را باید بکنند و هر چه کمتر بخورند به نفع خودشان است، هر چه هم کمتر ببرند به نفع خودشان برای این که در هر جا بروند، اینها پیدا خواهند شد.(573)

افراد منحرف سبب بدنامی نظام و ادارات می شوند

یعنی ما از مسأله بگذریم، یک چند کلمه ای با آقایانی که در اینجا تشریف دارند عرض کنیم من اطمینان به این آقایانی که می شناسم شان که در راس این حزب بودند و سابق هم بعضی دیگری که بودند، اینها را ما با آنها بودیم و می شناسیم، لکن این آقایان چند نفر هستند و احاطه به تمام کشور و حزب جمهوری اسلامی در تمام کشور را ندارند باید اشخاصی که در هر جا هستند و متکفل این امر هستند و اشخاص صالح هستند، با کمال دقت و با کمال وسوسه ملاحظه کنند که افرادی که خدای نخواسته انحراف دارد و افرادی که می خواهند خودشان را وارد کنند در این چیزهایی که به نفع اسلام است و منحرفش کنند، مبادا باشد در آنها حتی یک فردشان هم خطر دارد به اندازه خودش جمعیت زیادی اند الان که در حزب هستند، باید توجه کرد به اینکه آنهائی که در راس هستند، خیلی درباره آنها، یعنی در هر جا هستند، در راس به طور مطلق نه، رده بالا را نمی گویم، آنهائی که در جاهای دیگر هستند و اداره می کنند حزب جمهوری اسلامی را باید توجه کنند که در همان مرکز اداریش و تبلیغاتی اش و چیزهای دیگری که دارند مبادا یک نفر از اشخاص منحرف با یک صورت بسیار مثلاً اسلامی، وارد نشود. توجه به سوابقشان بکنند، به لواحقشان، به خانواده هاشان و به کارهائی که می کنند، توجه بکنند یک وقت انسان می بیند که یک چیزی بسیار خوب است لکن آمدند و منحرفش کردند و لااقل بدنامش کردند. اینها الان به همین قدر کافی اند که یک چیزی که مورد توجه مردم هست بدنامش کنند اینها درصدد این هستند که هر چه ما داریم بدنام بشود دولت را، مجلس را و جمهوری اسلامی را و حزب جمهوری را باید ما توجه بکنیم به اینکه راهی که خدا پیش پای ما گذاشته است و ما می خواهیم همان راه را برویم، اشخاصی نیایند وارد بشوند و راه را منحرف کنند. این شیطان از روز اول خدای تبارک و تعالی را اگر ملاحظه فرمودید تهدید کرده که من بنده های تو را، می نشینم و منحرف می کنم. این تهدیدی است از طرف شیطان به خدا. اینها اینطور هستند که تا آن آخرین نفسشان وقتی نرسیدند به آنی که باید برسند، تا آن آخرین نفسشان لااقل اگر دست شان نمی رسد که بکشند اینها را، بدنام کنند اینها را و این چه بهتر که وارد بشوند در این جمعیت هایی که به اسم اسلام دارند کار می کنند مثل انجمن های اسلامی که در همه جا هست این انجمن های اسلامی، خود انجمن اسلامی یک چیز خوبی است، مطلوبی است و افرادش هم انشاءالله اکثراً خوبند، لکن باید توجه داشته باشد این انجمن ها که افرادی که در این انجمن وارد می شوند، اینها چکاره هستند و وارد می شوند یک وقت شما می بینید که انجمن اسلامی منحرف شده است و بدنام شده است اگر چند جا یک خلاف هایی را انجام بدهند تعمدی، و بخواهند بدنام کنند این انجمن های اسلامی را، یک وقت می بینید در سطح کشور انجمن های اسلامی را می گویند اشخاص مخالفی هستند. اینها باید خود اشخاصی که تماس دارند با افراد، در هر جا که هستند خودشان باید دنبال این مطلب بروند که اصلاح کنند قضیه را و افراد با شناسائی، با شناسائی بروند اگر فرض کنید یک انجمن اسلامی باشد که بیاید و کم کم بخواهد یک جایی که هست آنجا را به هم بزند، اداره ای را حیثیت اداریش را به هم بزند، بدانید این انجمن اسلامی نیست. انجمن اسلامی باید ناظر به امور باشد و معین هر جا که هست باشد. اگر چنانچه انجمن اسلامی مثلاً در بانک که هست بخواهد افراد صالح را هی بگوید چطور است و بیرون کند و افراد ناصالح وارد بکند، این انجمن اسلامی نیست.(574)