فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

کسانی باید مملکت را اداره کنند که صالح باشند

یک مملکتی درست می کنیم که صلحا در آن مملکت، (باشند) افلاطون می گوید که کسی که باید دولت ها را اداره کند فیلسوف ها باید باشند. فیلسوف به نظر ایشان، فیلسوف هم البته لابد صالح. ما می گوئیم اشخاص صالح همان است. ما می گوئیم کسی که می خواهد یک مملکتی را اداره بکند، کسی که ما می خواهیم مقدراتمان را دستش بدهیم باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید قهرا وقتی با انتخاب مردم پیش آمد صالح است.(571)

متخصص منحرف از همه خطرناکتر است

شما سعی کنید از متخصصین متدین و متعهد استفاده کنید. ما بارها گفته ایم که ما متخصص می خواهیم، ولی متخصص متعهد. ولی دشمنان فریاد زدند که اینها با تخصص مخالفند. البته که متخصص منحرف از هر کس خطرناکتر است. خلاصه مطلب ما باید این را بفهمیم که همه چیز هستیم و از هیچ کس کم نداریم. ما که خودمان را گم کرده بودیم باید این خود گم کرده را پیدا کنیم و این فکر که بر ما تحمیل شده بود که «اگر دست خارج کوتاه شود می میریم» را با تمام قدرت از بین ببریم. و دیدید که ملتی با دست خالی در مقابل ابرقدرت ها و قدرت ها ایستاد و این حرکت موجی برداشت به امید خدا به این زودی ها نمی ایستد. امیدوارم همه آقایان کمک کنند تا فرهنگ مان و فرهنگ اسلامی مان، فرهنگی که شیخ الرئیس را درست کرده است را بازیابیم. تکرار می کنم ما باید باورمان شود که چیزی هستیم. اگر اعتقاد پیدا کردیم که می توانیم هر کاری را انجام دهیم، توانا می شویم. شما هم اعتقاد پیدا کنید که می توانید. مغزها باید شستشو شود و مغزهائی که به خود متکی است جای آن را بگیرد. خداوند همه شما را حفظ کند.(572)

مملکت اسلامی به سربار احتیاج ندارد

شماها جوان های صاحب منصبان ارتش که مثل آن پیرها نیست که دیگر آن فطرتتان را از دست داده باشید در مقابل دلار، شما برگردید به آغوش ملت و ملت شما را می پذیرد و حکومت اسلام هم شما را نگهداری می کند. گمان نکنید که اگر حکومت اسلامی آمد، دیگر صاحب منصب نمی خواهد. اینها تبلیغاتی است که می کنند. حکومت اسلامی هم همه این ابزاری که سایر حکومت ها دارند دارد، منهای دزدی. دزدی را ما می خواهیم جلویش را بگیریم، دزدها را می خواهیم بگیریم. آنهائی که خدمت به وطن می کنند، ارجمندند پیش همه ما، پیش خدا هم ارجمندند، آنها همه چیز برایشان مهیا خواهد شد. آنهائی که دزدند و اموال این ملت را دزدیدند و در خارج بردند و خوردند، آنها البته مواخذه خواهند شد و گمان نکنند که از ایران رفتند بیرون تمام شد قضیه، اگر اینجا بیایند، این جوان ها هستند که اینجا به حسابشان میرسند. اگر امریکا بروند، باز هم هستند، انگلستان بروند، باز هم هستند. اینها گمان نکنند که پول ها را بردند و خود شاه هم همین طور، خیال این معنا را بکند که حالا ما پول ها را می خوریم حالا هم همینطوری می مانیم و بعد هم با طیاره سوار می شویم و فرار می کنیم می رویم به آمریکا، هرجا بروید، هستند جوان های غیور ایرانی در آنجا و به حساب شما خواهند آنجا رسید. در هر صورت من از این جوان هائی که در ارتش هستند و من میدانم که آنها فطرت اسلامی خودشان، فطرت انسانی خودشان را از دست نداده اند و اینها قلبا با ملت هستند منتها حالا، تحت به خیال خودشان فرمان این بزرگترها، ارتشبدها یا امثال اینها هستند و اینها را ترسانده اند از اینکه اگر یک وقتی حکومت اسلامی پیش بیاید دیگر صاحب منصبی تو کار نیست، خیر، زمان حضرت امیر هم صاحب منصبی تو کار بوده است منتها با یک فرم دیگری بوده است. صاحب منصب، آن وقت هم مالک اشتر یکی از صاحب منصب های بزرگ حضرت امیر بوده است، محمدبن ابی بکر یکی از صاحب منصب های بزرگ حضرت امیر بوده است. همیشه محتاج است مملکت به ارتش و همیشه محتاج است به صاحب منصب و همیشه محتاج به همه این قشرهائی که در ادارات است. آنی که احتیاج به او ندارد، آنهائی هستند که سربار هستند، آنهائی که می خواهند مال ملت را بخورند و کار هم نکنند، مال ملت را بخورند و نفعی هم نداشته باشند برای ملت، آنها البته حساب خودشان را باید بکنند و هر چه کمتر بخورند به نفع خودشان است، هر چه هم کمتر ببرند به نفع خودشان برای این که در هر جا بروند، اینها پیدا خواهند شد.(573)