فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

امروز آبروی نهضت بسته به کسانی است که در خدمت انقلابند

الان حفظ - این - آبروی این نهضت بسته به روحانیت است و بسته به پاسداران که پاسدار این نهضت هستند و دادگاه ها و همه نهادهائی که در خدمت این نهضت هستند، در خدمت این انقلاب هستند. اسلام الان نظر دوخته است به ایران، ببیند که اینها با اسلام چه می کنند، آیا وفادار هستند به اسلام و روی مصالح اسلامی کار می کنند. چه در دادگاه ها، چه در کمیته ها و چه در پاسداران انقلاب و چه در قوای انتظامی دیگر و چه در شورا و چه در هر جا، در همه ادارات، اسلام الان متوجه این است و نظر به این دارد که اینها چه می کنند. اینها با قدرت اسلام پیروز شدند، امروز که پیروز هستند با اسلام چه می خواهند بکنند؟ آیا در خط اسلام هستند و اسلام را می خواهند پیش ببرند و احکام اسلام را در ایران جاری کنند و انشاء الله در جاهای دیگر هم این احکام محقق بشود و نهضت صادر بشود و یا اینکه خدای نخواسته یک راه دیگری را پیش دارند؟ امروز، همه ما، همه شما، همه ملت، همه قشرها و خصوصا قشرهائی که در خدمت انقلاب هستند و مشغول فعالیت هستند، مسؤولیت بزرگ دارند مسؤولیت حفظ انقلاب اسلامی و حفظ آبروی اسلام و آبروی انقلاب اسلامی. اگر خدای نخواسته در قشر روحانی، چه آنهایی که در کمیته ها هستند و چه آنهائی که در مدارس هستند و چه آنهائی که در شهرستان ها هستند، اگر خدای نخواسته یک کار اشتباهی واقع بشود، این اینطور نیست که بگویند فلان فرد این کار را کرده است، به جامعه روحانیت نسبت می دهند می گویند آخوندها اینطورند.(506)

امروز همه مسؤولند که آبروی اسلام را حفظ کنند

اینهایی که غرض دارند، اینهایی که می خواهند روحانیت را بشکنند و اصل هدفشان اسلام است و می خواهند اسلام را بشکنند و چون اینها را قشری می دانند که خدمتگزار اسلام هستند و اینها نگهدار اسلام هستند به اینها حمله می کنند. اگر یک بهانه ای روحانیت دست اینها بدهد، اسباب این شود که یک مطلب کوچک را بزرگ بکنند، آن هم اگر از یک نفر صادر شده باشد، به مطلق روحانیین نسبت بدهند. اگر در این کمیته های شما خدای نخواسته یک امری واقع بشود که بر خلاف موازین اسلامی است، می گویند که آخوندها کمیته ها را گرفته اند و مشغول کارهای مثلاً خلاف هستند. نمی گویند که فلان آدم اینطوری است، می گویند روحانیت اینطوری است. آنهایی که می خواهند بشکنند روحانیت را و نمی توانند ببینند که روحانیین مشغول اصلاح امور هستند و دیده اند که تاکنون آنها بوده اند و هیچ کاری نتوانسته اند بکنند، حالا که روحانیین آمده اند و سرتاسر ایران روحانی و کسانی که بسته به روحانیین هستند، مثل پاسدارها و امثال اینها و کمیته ها و همه قشرهای فعال، این اشخاصی که روشنفکر غربزده هستند، چون دیدند آنها نتوانسته اند هیچ وقت یک کار مثبت صحیح بکنند، حزب ها نتوانستند یک کاری انجام بدهند، حالا که این قشرهای اسلامی و روحانی، این قشرهائی که برای خدا بپاخاستند و جان خودشان را برای خداوند دارند فدا می کنند، اینها دارند حفاظت از اسلام می کنند، اینها به واسطه اینکه برای خودشان یک کمبودی متوجه شدند مشغول فعالیت شدند که این قشر را، چه روحانی، چه پاسدار، چه کمیته ها و چه سایرین بشکنند که آن چیزی را که خودشان نتوانستند و اینها توانستند، اینها را ناتوان عرضه بکنند. امروز روحانیت و سایر قشرهای ملت مسؤولند در مقابل خدا که حفظ کنند آبروی اسلام را، حفظ کنند آبروی انقلاب را، حفظ کنند آبروی نهضت را و این مسؤولیت بزرگی است، خدمت شماها خدمت بزرگی است و مسؤولیت تان بزرگتر، باید متوجه باشید.(507)

به راه اسلام و در خدمت اسلام باشید

خدای تبارک و تعالی حاضر است همه جا، شما باید حاضر بدانید او را، در حضور خدای تبارک و تعالی خدای نخواسته چیزی که بر خلاف مشیت اوست، بر خلاف دستور اوست عمل نکنید. به راه اسلام باشید، برای اسلام خدمت بکنید تا اگر خدای نخواسته شکست خوردیم، به شهادت رسیدیم، برای اسلام باشد و شهید باشیم و اگر انشاءالله پیروز شدیم، اسلام را پیروز کرده باشیم و سرفراز باشیم در همه جا و اسلام را در همه جای دنیا، در همه کشورها، اسلام را پیاده کنیم و بیرق اسلام را به اهتزاز در آوریم. آقایان عزیز من! متوجه جهات مادی نباشید. شما نهضت که کردید برای شکم نهضت نکردید، شما خون دادید، نه برای اینکه پستی پیدا بکنید، در ذهن شما اینها نبود. شما آنوقت که در میدان ها می رفتید و در خیابان ها می رفتید و با توپ و تانک مواجه می شدید اصلا در فکر این نبودید که ما پیش ببریم تا بشویم رئیس یک چیزی، تا بشویم دارای کذا. شما برای خدا بود و پیش بردید، برای خدا باشد و به پیش بروید. اگر یک کمبودی مادی برای شما باشد، اعتنا به آن نکنید برای اینکه شما برای مادیات قیام نکردید و برای مادیات عمل نمی کنید، همانطوری که در صدر اسلام آنهائی که سربازان اسلام بودند برای خدا کار می کردند، با یک خرما در شب و روز، گاهی با یک دانه خرما شب و روز گاهی زندگی می کردند و برای اسلام خدمت می کردند و بعد هم که پیروز می شدند در صدد این نبودند که رئیس یک جایی باشند و یک پستی برای آنها باشد. شما قصدهای خودتان را برای خدا خالص کنید، برای خدای تبارک و تعالی عمل کنید. این عبادت است، خالص باشید در این عبادت. این نهضت تمامش عبادت بود، این انقلاب تمامش عبادت است و شما خالص باشید در این عبادت، خداوند همراه شماست.(508)