فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

باید این معنا را ادراک کنیم که ما هیچ هستیم

اینقدر خودنمائی نکنید این اشتباه است. انسان باید توجه به خدا داشته باشد و خودش را در مکتبش فانی کند، هی نگوید من، بگوید مکتب من. هر وقت می گوئید، مکتب من بگوئید. از پیغمبرها بشنوید این مطلب را، از اولیاء خدا تعلیم بگیرید که همیشه دنبال مکتب بوده اند، نه دنبال خودشان، نه خودشان زرق و برق دنیائی داشته اند و نه اینقدر توجه به نفس داشتند که من چه کردم و من چه کردم، خیر، این حرف ها نبوده - آنها - از آنها باید تعلیم بگیریم و آدم بشویم. آدم، وقتی می شود که خودش را هیچ نبیند و هر چه می بیند خدا ببیند و هر چه هم هست اوست الله نور السموات و الارض(476) تمام قدرت ها مال اوست و تمام نورها مال اوست و همه چیز از اوست و ما هیچ هستیم و این معنا را باید ادراک بکنیم.(477)

ما باید خودمان را فانی کنیم تا مکتبمان پیش برود

بنابراین باید همه این قوا با هم مجتمع بشوند و همه تقویت بکنند همدیگر را. مجلس باید تقویت بکند همه قوای مسلحه را، دولت را، رئیس جمهور را تقویت بکند، رئیس جمهور هم باید تقویت بکند اینها را. ارتش باید از رئیس جمهور اطاعت بکند چون رئیس کل قواست، رئیس جمهور هم باید با آنها پدرانه رفتار بکند. اسلام است، اسلام وضعش غیر از آن چیزهای دیگری است که می خواهند قدرت نمائی بکنند و خودنمایی بکنند و هر کس خودش را نمایش بدهد. ما همه باید خودمان را فانی کنیم و همه ما دنبال این باشیم که مکتبمان پیش برود، نه دنبال این باشیم که خودمان پیش ببریم. ما فردی نداریم، ما هر چه هستیم مکتبمان هست. وقتی مکتب مطرح است من و شما و آقا و دیگران، همه ارگان های دولتی و همه اینها باید خود را کنار بگذارند دنبال مکتب باشند، خودشان را فانی کنند در مکتبشان همانطور که در صدر اسلام بوده است. صدر اسلام این مسائل نبوده است که هر کسی بخواهد خودش را پیش ببرد، هر کسی می خواسته مکتبش را پیش ببرد. از این جهت پیش هم بردند، در عین حال که ضعیف بودند قوای بزرگ را از بین بردند.(478)

ای متصدیان و دولتمردان، بهوش باشید که در دو راهی سعادت و شقاوت قرار دارید

قوه محترمه مجریه که مسؤولیت آن بسیار زیاد و حجم عملش عظیم می باشد و در صورت صحت و شایستگی عمل و خلوص نیت و دلسوختگی برای کشور و ملت تحت رنج و ستم در طول تاریخ و خدمت به همه ملت بویژه طبقات محروم و ضعیف که در حقیقت سنگینی بار انقلاب از زمان ستمشاهی تا زمان پیروزی و تا امروز به عهده آنان است و همه مرهون آنان هستیم، کار ارزشمندی است که بعد معنوی آن را جز خداوند تبارک و تعالی کسی نمی تواند به سنجش درآورد و در صورت تصدی برای آرمان های شیطانی و اطاعت از نفس اماره بالسوء و عمل برای سود خود ولو به زبان کشور اسلامی و ملت مظلوم، عواقب دنیا و آخرت آن را کسی جز ذات باری تعالی نمی تواند پیش بینی کند. و هان ای متصدیان و دولتمردان از رده به اصطلاح بالا تا پائین بهوش باشید که در دو راهی سعادت و شقاوت قرار دارید. طریق اعوجاجی، شیطان است و طریق مستقیم، الله تبارک و تعالی. توجه کنید و بسیار توجه کنید که همه و همه در محضر مبارک حق هستید و اعمال قلبیه و غالبیه و خاطرات روحیه و لغزش های عملیه همه در حضور اوست.(479)