فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

همه باید مراعات کنیم و همه مسؤول هستیم از کاری که می کنیم

در هر صورت آنچه موجب نگرانی است آن است که جمهوری اسلامی شکست بخورد. ما قبلا با طاغوت مقابل بودیم طاغوت ما را شکست میداد، بسیار خوب خیلی از جاها طاغوت غلبه کرده است و حالا هم در عالم، طاغوت باز غالب است اما جمهوری اسلامی و جایی که ما ادعای این را داریم که این اسلام درش است، احکام اسلام در آن است، این بخواهد شکست بخورد به واسطه اشخاصی که خودی هستند، فرق نمی کند بین فرض کنید روحانیون همه سرتاسر ممکلت، اگر روحانیون سرتاسر مملکت خدای نخواسته یک کاری بکنند که ضررش به جمهوری اسلامی برسد، دادگاه های همه مملکت آنها یک کاری بکنند که ضررش به جمهوری اسلامی برسد و یا اینکه وزارتخانه و همه جا اگر اینطور باشد، آنوقت ما اسلام را به دست خودمان لطمه زدیم. آنچه موجب نگرانی است ما خودمان، فرض کنید که ما فعالیت خودمان و اسلام را به هم بزنیم، تا حالا داد می زدیم جمهوری اسلامی، حالا که جمهوری اسلامی ارکانش هم تحقق پیدا کرده است، محتوایش را ما نتوانیم اسلامی بکنیم، علاوه بر این هی به همش بزنیم، هر کسی یک طرف را بگیرد، آن از آن طرف بکشد، هر کس هر وقت صحبت می کند به ضد دیگری صحبت بکند، آن یکی اگر صحبت کند، بر ضد دیگری صحبت بکند، این یک مملکت آشفته می شود. همه گناه را به گردن دیگری می گذارند. نه، گناه گردن همه ما هست، همه ما مسؤول هستیم پیش خدا کلکم راع و کلکم مسؤول. همه ما باید مراعات بکنیم و راع بکنیم و همه ما مسؤول هستیم از این کاری که می کنیم. نباید من بگویم که همه گناه ها گردن کس دیگر است و او هم بگوید که گردن یک کسی دیگر است. خیر باید همه ما اعتراف بکنیم که رشید نیستیم، رشد نداریم.(310)

اگر کسی خلاف کرد برادرانه به او بگوئید

این مردم، این توده مردم، مردمی بودند که ریختند و کارها را انجام دادند، حالا به عهده شماهاست، به عهده همه ماست که اینکه اینها گرفتند ما نگهش داریم. توده که دیگر نمی تواند مملکت را اداره کند، توده راه افتاد همه کارها را توده مردم انجام داد و سپرد آن را دست شما آقایان که در راس امور هستید، اینها حالا باید نگاهش دارید، این یک امانت الهی است که باید ماها نگهش داریم. اگر بنا باشد که ما هر کدام در محلی که هستیم هر یکی طرفدار یکی دیگر و طرفدارش مخالف باشد، هر قدرتی باید از دیگری اطاعت نکند، از تهران گرفته تا سرحدات اینطور باشد، یک مملکت هرج و مرجی است که مستوجب یک قیمی است، بعد هم برای ما یک قیم معین بکنند. اگر ما خودمان رشید باشیم و حالا که ما پیروز شدیم، نسبت به این مسائلی که تا حالا بوده است اگر بنا باشد که ما رشد نداشته باشیم که اداره کنیم مملکتمان را، بتوانیم اداره کنیم مملکتمان را، بتوانیم که آن چیزی که امانت دست ماست حفظ بکنیم، اگر همچو رشدی نداشته باشیم که مساوی با قیم هستیم و دنیا می گوید اینها قیم می خواهند و یک وقتی یک قیم میخواهند، فرقی نمی کند یا آمریکا باشد یا شوروی. ما باید از اول متوجه این معنا باشیم که خودمان هستیم، خودمان را گم نکنیم که اگر انسان نیست دیگر، یک کس دیگر باید ما را اداره کند. شماها باید اداره کنید، شماها که در استان ها هستید و آقایان دیگر هم هستند در استان ها، استان ها را باید شماها اداره کنید و شماها اداره کنید. استان ها را درستش بکنید و با قدرت درستش بکنید. این نقصی که پیدا می کند و عرضه می کند به مجلس، درست می کند اینها را در هر صورت آنچه موجب نگرانی بزرگ است این است که یک وقت نهضت ما شکست بخورد. شکست شخص چیزی نیست، کشتن شخص چیزی نیست، اما نهضت را ما کاری بکنیم که با اعمال ما این نهضت ما به هم بخورد ما باید یک کاری بکنیم. هر کس به کشورش اعتقاد دارد، به دیانتش اعتقاد دارد، به خدا اعتقاد دارد، امروز باید این را حفظش بکند و اختلافات جزئی که بین افراد است، این را کنار بگذارد و اینطور نباشد که تمام هم ما صرف این شود که او را کنار بزنیم و خودمان جلو بیائیم، این نباشد. همه ما هممان این باشد که صرف این شود که اگر کسی هم خلاف کرد، برادرانه به او بگویید و حالی کنید که این کار شما غلط بوده است، اگر باورش نیامد و دیدید آدم صحیح نیست، باید آنوقت به مقامات گفته شود تا جلویش را بگیرند.(311)

اگر هر کس محل کار خود را اصلاح کند همه جا اصلاح می شود

لکن بحث این است که حالا باید چه کرد. اگر بنا باشد که حالا ما باز بنشینیم و کلیات بگوئیم که باید چه بشود، کاری از پیش نمی بریم. الان شما که کارمندان بانک هستید مشغول بشوید به درست کردن بانک ها. تکلیف این است که شمائی که کارمند بانک مرکزی هستید کوشش کنید که آن را اصلاح کنید. شما اینجا را اصلاح کنید آن کس هم که می گوید فلان اداره خراب است مشغول درست کردن آن اداره باشد. الان شهردار تهران با عده ای از کارمندانشان اینجا بودند و آنها هم همین شکایت ها را داشتند، لکن آنها هم باید مشغول بشوند به درست کردن شهرداری و خدمت به شهر، نه اینکه همه مان بنشینیم و کلیات را بگوئیم و دردها را بگوئیم و درمانش را از خدا بطلبیم. نه، باید همه مان کار بکنیم. از حالا باید این طبقه جوان و بچه کوچک را کم کم تربیت کنیم. بزرگ ها را طوری تربیت کردند که کمتر می توان اصلاحش کرد. الان شما در بانک هستید، نباید بگوئید که در شهربانی خرابی است و باید چه کرد. شما باید ببینید که در بانک چه خبر است و عمل بکنید. بانک را ببینید مفاسدش چه بوده، اشکالاتش چه بوده، چه جور باید بانکی درست بکنیم که مفید برای کشورمان باشد. شماها خودتان همه با هم تفاهم کنید و مشکلات بانک را از میان بردارید. این تکلیف شماست. اگر اینطور بشود که هر کس در محلی که هست همان محل را وجهه نظر خودش قرار بدهد و بنا بگذارد که آن محل را درست بکند بعد از یک مدتی انشاء الله می بینیم که همه جا درست شده، شهرداری مان درست شده، بانک هامان درست شده و کشاورزی مان هم درست شده.(312)