فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

بهترین مأمور کسی است که مأموریت خودش را خوب عمل بکند

هر چه پیش می رود اسلام، ما قوه بدهیم به اسلام، ما بیشتر فعالیت بکنیم، این طور نباشد که حالایی اسلام که در ایران / حالا/ آمده است، پس ما دیگر کار نداشته باشیم. نخیر، حالا اول کار است، ما باید کار داشته باشیم. در همه امور ما باید قوی باشیم و بهترین مامور آن است که به آن چیزی که به خودش محول شده است خوب عمل بکند. شما اگر چنانچه فرض کنید در یک سفارتخانه ای هستید می خواهید عمل بکنید، باید خودتان آن کاری که به شما محول شده خوب عمل کنید، به دیگران کار نداشته باشید. بله، اگر که آنها خلاف کردند شما نهی شان کنید، اما این طور نباشد که نظرتان این باشد که او چه جور دارد عمل می کند، شما باید عملی که خودتان انجام می دهید، مطابق با موازین و قوانینی باشد که در اسلام است و در جمهوری اسلامی هست. بنائاً علیه مامور خوب، انسان خوب آن کسی است که ماموریت خودش را خوب عمل بکند و تکالیف خودش را خوب از عهده برآید و من امیدوارم که همه شما این طور باشید و ملت ایران هم این طور باشد.(300)

اگر هماهنگ باشیم ما برده ایم

یک واجب شرعی است برای وکلای مجلس که با دولت و با رئیس جمهور همراهی کنند، این یک تکلیف شرعی است برای رئیس جمهور و دولت که باید با مجلس همزبان باشند و هماهنگ باشند. اگر هماهنگ باشیم ما برده ایم و اگر بنا باشد هر کس از یک طرف بدود، او بخواهد خودش را نمایش بدهد و او بخواهد خودش را نمایش بدهد، هر کس بخواهد یک طرف برود، پاسدارها بخواهند فرض کنید دخالت در ژاندارمری بکنند، ژاندارمری بخواهد دخالت در کار پاسدارها بکند، آنها بخواهند در ارتش دخالت بکنند، کمیته ها بخواهند در جاهای دیگر دخالت بکنند، فاسد می شود کار. هر کسی باید کار خودش را خوب انجام بدهد. اگر یک مملکتی همه گروه هایی که هستند، همه جاهائی که اشخاص هستند و گروه ها هستند، کار خودشان را خوب انجام دهند، یک مملکت منظم می شود، یک مملکتی می شود که پیشرفت می کند اما اگر بخواهد هر کس در کار دیگری دخالت بکند، من بیایم در کار شما دخالت بکنم شما بیائید در کار من دخالت کنید، نه من می توانم کارم را انجام بدهم نه شما می توانید کارتان را بکنید. این یک وظیفه شرعی الهی است که من به همه می گویم، نه مخصوص شما، برای همه است این، برای پاسدارهاست، برای پاسبان هاست، برای ارتش است، برای ژاندارمری است، برای مجلس است، برای دولت است، برای رئیس جمهور است.(301)

همه مکلفند شرعاً به وظایف قانونی خود عمل کنند

این یک مسأله شرعی است. همه مکلفند شرعا به اینکه این کار را انجام بدهند و این چیزی که من می گویم این است که لازم است این و باید بشود، هر کدام به وظایف قانونی خود باید عمل کنند. قانون برای همه وظیفه معین کرده. اگر یکی دست از قانون بردارد و بخواهد دخالت به کار دیگری بکند، برخلاف شرع عمل کرده و آنوقت ممکن است که برخلاف شرع وقتی عمل کرد از باب نهی از منکر نسبت به او کاری انجام دهند. آقای رئیس جمهور همان کاری که قانون برایش معین کرده، آن همان کارهای مهمی که قانون برای او آورده، آن کار را خوب انجام دهد. مجلس آن وظایفی را که قانون برایش معین کرده همان را درست بکند، دیگر مجلس دخالت نکند در اجراء قوه مجریه و قوه قضائیه. قوای قضایی سر جای خود کار قضایی را انجام دهند و این کار مهمی است. قوای مقننه باید کار تقنینیه شان را انجام بدهند و این کار مهمی است. دولت مجری است و باید کار خودش را انجام بدهد و این کار مهمی است. ارتش باید کار خودش را انجام بدهد به آن حدودی که موظف است و این کار مهم است. اگر بنا باشد هر کدام در کار یکدیگر دخالت بکنیم که این مملکت نمی شود. یک بازاری بیاید در ارتش دخالت بکند، یک بازاری در فتوا دخالت بکند، نمی شود، نمی شود این. ارتش بیاید در فتوا دخالت بکند، اهل فتوا بیایند در ارتش دخالت بکنند، این معنایش این است که هیچ کدام کار خودشان را نمی توانند انجام دهند. در عین حالی که از همه شما تشکر می کنم لکن به شما تذکر می دهم که نظم را حفظ کنید، سربازها نظم را حفظ کنند، پاسدارها نظم را حفظ کنند، پاسبان ها حفظ بکنند. اگر نظم حفظ نشود مملکت ما ممکن است خدای نخواسته آسیب ببیند و من امیدوارم که دیگر آسیبی برای این مملکت واقع نشود برای اینکه ما برای خدا می خواهیم انجام وظیفه کنیم و خدا را همه در نظر داشته باشید. خدا حاضر است، ناظر است، اعمالتان را می بیند. شما تنبه پیدا کنید از اینهائی که در این مملکت آن قدرت ها را به خرج دادند و آن فسادها را، حالا هم در بستر بیماری افتاده اند الان برایشان مرگ عروسی است. توجه داشته باشید به اینکه یک عالم دیگری در کار است.(302)