فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

اگر تقوی داشته باشیم هیچ آسیبی به مملکت ما وارد نمی شود

اگر ما مشی مان را اینطور قرار بدهیم مطمئن باشید که آسیبی به ماها نمی رسد آن روز آسیب به ما می رسد که از باطن بگندیم، افراد باطن شان بگندد و این گند هم سرایت کند و یک دسته ای را از بین ببرد و متعفن کند آن دسته، دسته دیگر را، آن دسته، دسته دیگر را آنوقت است که کودتا می شود و از بین می روید، آنوقت است که ممالک بزرگ به شما طمع می کنند و با دست خودتان شما را از بین می برند. غالب آن جاهائی که این دولت های بزرگ و این قدرت های فاسد غلبه کرده اند بر مردم، با دست خود مردم به مردم غلبه کرده اند کم اتفاق می افتد که یک دولتی بیاید بریزد و خودش بخواهد کاری را انجام بدهد. همیشه نشسته اند آنجا توطئه می کنند، آدم تراشی می کنند در خود ملت. اگر توانستند از خود ملت یک بساطی درست می کنند و ملت را از بین می برند، کشورها را از بین می برند باید ما که یک کشوری هستیم توجه به خدا می خواهیم داشته باشیم، می خواهیم خودمان مستقل باشیم، می خواهیم خودمان همین کار فقیرانه ای که داریم، مال خودمان باشد ما نمی خواهیم که همه چیزهای بزرگ را داشته باشیم و اسیر باشیم ما البته اگر الان هم تسلیم هر کدام از قدرت ها بشویم، هر چه بخواهیم به ما می دهند الان هم اگر شما دولت تان، ملت تان تسلیم بشوید به آمریکا، سرشار همه چیز به شما می دهند، اما چی، همان چیزی را می دهند که به حیواناتشان می دهند، همان چیزی را می دهند که به اسب های شان می دهند، همان چیزی را می دهند که به نوکرهایشان می دهند اما اگر ما بایستیم و بگوئیم نه، ما نه شرقی هستیم و نه غربی، نه این را می خواهیم، نه آن را میخواهیم و با هیچ کس هم دعوا نداریم، هر کس با ما مصالحه دارد و حاضر است که ما با استقلال خودمان زندگی کنیم، ما با او هم روابط داریم و هرکس این معنا را ندارد، ما نمی خواهیم روابط داشته باشیم.
بالاخره اساس یک کشوری با اتحاد مردمش می شود. استقلال یک کشوری اگر بخواهد حفظ بشود باید مردم احساس کنند که ما استقلال می خواهیم.(61)

باید برای مسؤولیت پذیری خود را مهذب نمود

انشاءالله خداوند شما همه را توفیق بدهد، موید باشید همه تان، برای ایران، برای اسلام یک افراد شایسته بشوید. جدیت کنید که خدمتگزار بشوید به این جمعیتی که در راه شما، در راه مصالح کشور شما دارند الان خون می دهند و توی حبس ها هستند از همه طبقات، شما کمک کنید به آنها و دعا هم به آنها بکنید و خودتان را هم ارزش دار بکنید که مثل این هیأت حاکم و اینها فردا نیائید که آنجا شما هم همین جوری وقتی یک پستی دستتان بیاید همانطور بشوید - آنها - غالباً ماها وقتی که چیزی دستمان نیست بله، خوب - و چیز - است، وقتی دستمان آمد دیگر این طورها نیست. نه، جدیت باید بکنید، خودتان را مهذب بکنید و تمسک به اسلام بکنید و اعمال خودتان را تطبیق کنید با احکام اسلام، افراد شایسته ای بشوید که بعدها انشاء الله امید است زود باشد آنوقت که مقدرات مملکت دست خود اهل مملکت بیفتد و شماها هم وارد بشوید در مملکت خودتان و اداره کنید مملکت خودتان را.(62)

تا اصلاح نکنیم خودمان را نمی توانیم کشورمان را اصلاح کنیم

ما تا اصلاح نکنیم خودمان را، نمی توانیم کشور خودمان را اصلاح کنیم. من نمی گویم که اینطور باشید که خیر، از همه هواهای نفس بیرون بروید، این نه برای من و نه برای شما و نه برای الا من عصمه الله میسور نیست، لکن ما قدرت داریم که جلوی زبانمان را بگیریم، نمی توانیم بگوئیم زبانمان اختیار ندارد، ما قدرت داریم که جلوی قلم مان را بگیریم، نمی توانیم بگوئیم قلم من اختیار ندارد. ما جلوی زبانمان را، جلوی بیانمان را، جلوی قلم مان را، جلوی عملمان را همه را می توانیم بگیریم، قدرت داریم. این معنائی که می توانیم و قدرت داریم و به واسطه او همه مواخذه ها و همه گرفتاری ها هست هر چه هم انسان حب به یک کسی داشته باشد، یا بغض به یک کسی داشته باشد، قلمش را نگه دارد، لااقل اینقدر قدرت داشته باشد که در نوشته هایش دنبال این نباشد که بد از هر جا هست پیدا بشود و او بنویسد، ضعف از هر جا هست پیدا شود و او بنویسد.(63)