فهرست کتاب


امام سجاد علیه السلام جمال نیایشگران

تحقیق گروه تاریخ اسلام‏‏ نگارش:احمد ترابی

31 - حق همسایگان

حق همسایه این است که در غیاب وی آبرو و امکانات او را نگاهبان باشی در حضورش، احترام وی را نگاه داری. هماره یاریش دهی، درصدد عیبجویی او و کنجکاو لغزشهایش نباشی. اگر اتفاقاً عیبی از او مشاهده کردی، آن عیب را در سینه ات نهان داری، آن گونه که سرنیزه ها نتوانند دژ سینه ات را فتح کنند و به آن سر دست یابند!
اگر همسایه ات با کسی راز می گوید، سعی نکن تا از رازش مطلع شوی.
در سختیها، تنهایش مگذار، در نعمت بر او رشک مبر، از خطایش درگذر! به بدگویانش مجال و زمینه بدگویی مده، اگر دغلکاری از سر تزویر با او طرح دوستی ریخت و مشاور و نصیحت گوی او شد، ماهیت آن دغلکار را بر او آشکار ساز!
با همسایه ات خوش رفتار باش. و لا حول قوة الا بالله.(519)

32 - حق همراهان و همسفران

حق همراه و همسفر این است که تو در نیکی و محبت از او برتر و فزونتر باشی و اگر فزوتر نیستی دست کم با او برابر باشی آن گونه که تو را اکرام و احترام می کند تو نیز او را حرمت نهی و اکرام کنی.
اجازه نده در جوانمردی بر تو پیشی گیرد! و اگر پیشی گرفت، درصدد جبران باش!
در مسیر دوستی کوتاهی نکن. خیرخواه و پاسدار عزت و آبرویش باش!
در راه اطاعت خدا یاریش کن و در ترک گناه معاونش باش!
برای او لطف و رحمت باش و نه مایه عذاب و رنج! و لا قوه الا بالله.(520)

33 - حق شریک

حق شریک این است که در نبودن او کارهایش را سامان دهی و در حضورش با وی به مساوات و برابری رفتار کنی، تنها بر اساس رأی خویش و بدون مشورت با وی تصمیم نگیری، مستبدانه عمل ننمایی از داراییش نگهداری کنی و در هر موضوع کوچک و بزرگی به او خیانت نورزی. این حدیث به ما رسیده است که: دست حمایت خداوند بر سر دو شریک است تا آن زمان که به هم خیانت نورزند. و لا قوه الا بالله.(521)