فهرست کتاب


تعالی شناسی - جلد دوم

استاد جلال الدین فارسی

11 - رویم بغدادی (متوفای 303)

برندیدن وسائط یا وسایل و اسباب، و تعلق به عالی ترین علائق تأکید می ورزد.(474) هم او می گوید: الانس ان تستوحش مما سوی محبوبک انس با خدا این است که از هر چه جز محبوبت برمی.(475)

12 - محمد بن فضل بلخی (متوفای 319)

ذکر زبانی را می ستاید و ذکر قلبی را مایه پیشرفت درجه به درجه و تقرب می داند، و می گوید: ذکر اللسان کفارات و درجات، و ذکر القلب زلف و قربات(476) و با این بیان، راز تجربه صوفی را می گشاید و کلید فهم آن را به دست می دهد.

13 - طاهر مقدسی

می گوید: لا یطیب العیش الا لمن وطی بساط الانس، و علا علی سریر القدس، و غیبه الانس بالقدس، و القدس بالانس، ثم غاب عن مشاهدتهما بمطالعة القدوس(477) حیات طیبه فقط کسی راست که گام بر بساط انس نهد و بر تخت قدس فرانشیند و انس وی را در قدس پوشاند و قدس در انس، آنگاه از آگاهی نسبت به انس و قدس بازماند به مطالعه قدوس. یعنی به وسیله آگاهی محض که به خود اشعار یافته است حتی از شعور نسبت به حالت انس و قدس هم تهی گشته باشد.